грамада
Портал за юристи

ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕВОЗ ОТ СПЕДИТОР И РЕДA ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА УВРЕДЕНОТО ЛИЦЕ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕВОЗ

Както големите корпорации, така все по-често и малкият и среден бизнес ежедневно се сблъскват с необходимостта от превозване на стоки, които в последствие да реализират на пазара, на който оперират....

Приложение на чл. 722, ал.1, т.1 ТЗ при вписан запор в ЦРОЗ –главоблъсканици в някои съдебни актове

 Проблемът с последиците от вписването на налаганите от съдебните и публичните изпълнители запори в ЦРОЗ продължава да занимава съдебната практика. Аз самият не веднъж съм се опитвал да разсъждавам по...

Абсолютна или абсолютизирана е абстрактната отговорност на авалиста?

В съдебната практика битува относително единодушие относно абсолютната абстрактност на отговорността на авалиста[1], изразяваща се в самостоятелен, неакцесорен характер на задължението на менителничния поръчител и в това, че за да...

кредитни-услуги

‘USE VALUE’ OF MONEY (или по въпроса за обезщетяване на лишения от възможността да ползва „свои пари“)

Последната част от фрагмента D.12.1.32[1], в която се казва „sed quia pecunia mea ad te pervenit, eam mihi a te reddi bonum et aequum est“, ни дава ясно да разберем,...

dokumenti-prestaplenie

Правото на отказ от договора при даден задатък [1]

Въведение Задатъкът е сделка, по силата на която едно лице – капародател, дава на друго лице – капароприемател, вещ или сума пари, чрез които страните потвърждават, че са сключили сделка...

art-244

По въпроса за приложимата давност за вземанията на лизингодателя срещу лизингополучателя по договор за финансов лизинг[1]

Въведение Договорът за финансов лизинг представлява консенсуален, двустранен, възмезден, комутативен и неформален договор, като при неговото сключване се пораждат правните последици, към които са насочени насрещните волеизявления на страните –...

Translate »