грамада
Чл.94 от ЗЗД

Във връзка с обезщетението за пропуснати ползи при деликт и тълкувателно дело № 3/2021 г. на ОСГТК на ВКС

Относно въпросите Тълкувателно дело № 3/2021 г. на ОСГТК на ВКС е образувано с цел да се даде отговор на въпроса „Дали причинените от деликт пропуснати ползи трябва да бъдат...

Чл. 94 от ЗЗД Епикриза на един тумор

Автор:  Валентин Брайков

Prof.PoliaGolevaAkcii

Наследяване и делба на налични поименни акции

1.Търговският закон, приет през 1991 г.[1], уреди само правния режим на акциите и на някои техни видове, включително наличните акции – раздел трети от глава 14. Той обаче не предвиди...

NeosnovatelnoObogatiavane

Кратки бележки върху развитието на правото на неоснователно обогатяване в някои common law юрисдикции

В повечето национални юрисдикции, които принадлежат към семейството на common law[1] до сравнително скоро изобщо не се говори за някаква обща концепция за неоснователно обогатяване[2], което може да бъде обяснено...

Решението за откриване на производство по несъстоятелност като способ за придобиване на вещни права

Решението за откриване на производство по несъстоятелност като способ за придобиване на вещни права   Въведение Предмет на изследване на настоящата статия представлява решението за откриване на производство по несъстоятелност...

НЯКОИ РАЗМИСЛИ (БЕЗ СТРАСТИ) ЗА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКАТА ТАЙНА

„Бързата работа – срам за майстора“ Българска народна поговорка 1.Увод. Известно е, че търговската тайна (ТТ) е феномен, чието правно регулиране е проблем в национален, европейски и международен аспект. Приемането...

Translate »