грамада
Портал за юристи
gramada-17.04

КОЛКО ВСЪЩНОСТ Е УЕДНАКВЕНА ПРАКТИКАТА ПО ЧЛ.70, АЛ.2 ОТ ЗОП

Предмет на настоящата статия е тълкуване на практиката на КЗК и ВАС във връзка с разпоредбата на чл. 70, ал.2 от ЗОП, която въпреки че остава впечателние за уеднаквеност, създава...

26-05-2015-2ст

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА ПРЕДИ И СЛЕД ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗОП

С ДВ, бр. 40 от 13 май 2014г. се обнародваха множество промени в Закона за обществените поръчки, които засягат както уредбата на процедурите в него, така и правилата на глава...

gramada-17.04

Важи ли принципът на чл. 168 от АПК в обжалването по Закона за обществените поръчки?

Принципът на служебното начало, записан в чл. 168 от АПК по отношение на предмета на съдебната проверка по оспорен пред първата съдебна инстанция административен акт задължава съда да провери дали...

art

Отговорността за вреди при нарушения на Закона за обществени поръчки

Настоящата статия използва едно противоречие в съдебната практика, за да постави на разглеждане въпроса за отговорността на възложителя за вреди, причинени в резултат на нарушения при провеждане и сключване на...

юрисконсултски възнаграждения

Крайният АКТ на КЗК

Характеристика на крайния акт на Комисията за защита на конкуренцията Какъв е характерът на крайния акт на Комисията за защита на конкуренцията при обжалване на заповед на възложител по реда...

Корекция на формалния подход при подаване на декларации за липса на обстоятелства

Корекция на формалния подход при подаване на декларации за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП в процедура по възлагане на обществена поръчка от...

Translate »