грамада
Портал за юристи
Danni

“Директива относно авторското право в цифровия единен пазар” – проблеми и добри решения

1.Въведение. Технологичният бум на цифровите технологии промени концептуално способите, по който се създават, продуцират, разпространяват и използват авторските произведенията в Интернет, както и други защитени обекти на интелектуална собственост(например домейните)....

10-6-2016

НАПРЕЖЕНИЕТО В ЖИЛИЩНИЯ КОМПЛЕКС ОТ ЗАТВОРЕН ТИП – 10 ГОДИНИ СЛЕД ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

  1.Триадата на правото на собственост, известна от римското право – владение, ползване и разпореждане се запазва и в днешното модерно общество. Ако има единствена, изключителна собственост върху една вещ,...

УНИЩОЖАЕМОСТ НА СДЕЛКИТЕ – НЯКОИ РАЗМИСЛИ

ПЪРВА ЧАСТ Настоящото изложение има за цел да даде разяснения за случаите на прилагане на разпоредбата на чл.31 от ЗЗД, да се представи обобщение на практиката на ВКС относно унищожаемостта...

По някои въпроси за правната закрила на видеоигрите. Закрила на отделни елементи на видеоигрите и хардуерната им система като промишлен дизайн.

Резюме: В предходни научни доклади бяха разгледани следните възможни форми на правна закрила на видеоигрите: авторскоправна закрила, включително чрез създаването на т.нар. „технически средства за защита”, регистриране на търговска марка,...

конкуренция апорт особен залог

Придобивният способ по чл. 12, ал. 2 от Закона за наследството – част първа.

Въведение В част първа от изследването, касаещо конститутивното съдебно решение по чл. 12, ал. 2 от Закона за наследството (ЗН) като способ за придобиване на вещни права[1], предмет на изследване...

гграмада - офшорна компани

ПРИСЪЖДАНЕ НА ЮРИСКОНСУЛТСКО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НA ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ

  Присъждането на разноски в гражданския процес е подробно уреден в разпоредбата на чл. 78 ГПК. Под направени разноски следва да бъде разбирано както адвокатско възнаграждение, така и всички останали...

Translate »