грамада
Портал за юристи

МЕЛНИЦАТА В МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ

Почти е сигурно, че сте чели или чували тази красива  легенда от ХVІІІ век  за спора между мелничаря от Сан Суси и Фридрих II  Велики [1].   Фридрих II  Велики разпоредил...

КОМЕНТАР НА ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ №4/2010 Г. НА ОСГК НА ВКС

Нищожен е договорът за замяна между община и физическо лице, по който последното е прехвърлило имот публична общинска собственост. Третото лице, държащо имота, прехвърлен от общината, може да се позове...

06-02-2017

Правото на уволнение по чл. 328, ал. 2 от кодекса на труда. Преглед на практиката на ВКС.

I.Уводни бележки Основанията за прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя са посочени в чл. 328, ал. 1, т. 1 – 12 и ал. 2 от Кодекса на труда...

Mark_Avrelii

Проблемът за начина и момента на разваляне на договор за прехвърляне на вещни права върху недвижим имот в случаите на евикция

С РАЗПОРЕЖДАНЕ от 9.05.2019 г. на Председателя на Върховния касационен съд е образувано Тълкувателно дело №. 1 от 2019 г. на Гражданската и Търговската колегии, в което предстои да се...

За правния интерес при установителния иск за собственост Тълкувателно решение №8/2012 г. на Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд /ОСГТК на ВКС/ Критичен коментар

ТР№8/2012 г. на ОСГТК на ВКС е постановено във връзка с констатирана противоречива съдебна практика по следните въпроси: 1/при какви предпоставки е допустимо предявяване на отрицателен установителен иск за собственост...

art-18-05-2

Кредиторите с вписани ипотеки и възбрани върху имот на ипотекарен длъжник са присъединени по право – според ВКС да, според БОС – не

           В Решение № IV-279 от 08.04.2019г. по в.гр.д. № 754/2018г. Бургаски окръжен съд е разгледал жалби срещу разпределение на суми от публичната продажба на недвижим имот на ипотекарен...

Translate »