грамада

Проблеми в практиката на Върховния касационен съд във връзка с прилагането на основанието за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 6 от Кодекса на труда, произтичащи от особености относно момента и начина на установяване на изискванията за образование и квалификация

Първият от общо трите окончателно формулирани въпроса по образуваното тълкувателно дело № 4/2017 г. на Общото събрание на гражданската колегия (ОСГК) на Върховния касационен съд (ВКС) след обединяването на производствата...

силата на пресъдено нещо

НЕЕКВИВАЛЕНТНОСТ НА ПРЕСТАЦИИТЕ, ВОДЕЩА ДО НИЩОЖНОСТ НА СДЕЛКАТА ПОРАДИ ПРОТИВОРЕЧИЕ С ДОБРИТЕ НРАВИ. ПРЕГЛЕД НА ПРАКТИКАТА НА ВКС

1.Встъпителни думи Съгласно чл. 26, ал. 1, предл. последно от ЗЗД, нищожни са договорите, които противоречат на добрите нрави. Обратната страна на тази повелителна норма се съдържа в разпоредбата на...

Интересни разрешения на въпроси, свързани с ипотечното право, в практиката на ВКС и Апелативните съдилища

УВОД Ипотеката, като силно средство за защита на правата на кредитора – едно сигурно обезпечение, винаги е била предмет на тежки спорове в съдилищата. Причините за това са най-вече, че...

dokumenti-prestaplenie

При произнасяне по молба за заличаване на ипотека следва ли съдията по вписванията служебно да установи отрицателния факт на неподновяване на вписаната ипотека? Преглед на съдебна практика

Уводни бележки В практиката са често срещани случаите, при които се подава молба до съдията по вписванията, с която се иска заличаване на законна/договорна ипотека /вписана в книгите по вписванията/...

разпоредбата-чл-21

Приложимост на презумпцията на чл.69 Закона за собствеността при съсобственост – владение и държане на общата вещ само от един от съсобствениците

Тълкувателно решение №1/2012 г. на Общото събрание на Върховния касационен съд /ТР№1/2012 г. на ОСГК на ВКС/ /Критичен коментар/ С ТР№1/2012 г. на ОСГК на ВКС са поставени за разглеждане...

МЕЛНИЦАТА В МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ

Почти е сигурно, че сте чели или чували тази красива  легенда от ХVІІІ век  за спора между мелничаря от Сан Суси и Фридрих II  Велики [1].   Фридрих II  Велики разпоредил...

Translate »