грамада
Портал за юристи
dokumenti-prestaplenie

Преглед на съдебната практика по чл. 72 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Преглед на съдебната практика по чл. 72 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове Напоследък в медийното пространство имаше широк отзвук върху казусите с така...

Актуални проблеми на заповедното производство [1]

  1. Въведение Предмет на следващото изложение са някои актуални проблеми, които възникват в рамките на заповедното производство след изменението в ГПК в ДВ, бр. 86 от 2017 г. и...

OOD

“Параграф 22” в заповедното производство по реда на чл. 417 ГПК

Заповедното производство, предвидено в Гражданския процесуален кодекс от 2008 представлява производство по защита на безспорни вземания, което има за цел да улесни и ускори процеса по удовлетворяването им. То коренно...

справедливостта

Несъразмерност при наложени възбрани по смисъла на чл. 442а ГПК

Със ЗИДГПК, обнародван в ДВ, бр.86/2017 беше приет чл. 442а ГПК, чрез който се създаде изрична законова уредба относно задължението на съдебния изпълнител да следи служебно, подобно на несеквестируемостта, за...

тълкуването

СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ОТМЯНАТА НА АРБИТРАЖНИ РЕШЕНИЯ СЛЕД РЕФОРМАТА ОТ 2017 Г.

В статията си бих искала да анализирам някои  постановени през последните две години, актуални решения и определения на Върховния касационен съд, които поставят важни процесуални  въпроси на арбитражното производство след...

art-246

Изменение на иска при периодични вземания

Висящият съдебен процес не прекъсва живота на материалното право и това е една от основните причини за съществуването на института на изменение на иска. Именно чрез изменението може да се...

Translate »