грамада
Портал за юристи
режим-лихва-застраховка-гражданска-отговорност

Вписване на молба по чл. 303 ГПК за отмяна на влязло в сила съдебно решение и отбелязване на съдебното решение по нея

Резюме: В статията се прави опит да се предложат отговори на някои въпроси, засягащи правния режим на вписванията по вещното право. Те се отнасят до частната хипотеза на вписване на...

отговорността-за-чужди-данъчни-задължения

Определяне на размера на иска от съда по чл. 162 ГПК

Въведение Доказването на иска в гражданския процес изисква спорните материални права, предявени по делото, да се установят както с оглед на основанието им (правопораждащи факти), така и размера им. ГПК...

разпоредбата-чл-21

Необходимото другарство в светлината на Тълкувателно решение № 3/2016 г. на ОСГК на ВКС

Въведение Съдебната практика трайно и преимуществено възприемаше становището, че исковете от и срещу съпрузи относно вещи, намиращи се в съпружеска имуществена общност, следва да се предявяват задължително от и срещу...

Следва ли да се връща отмененото разпределение на съдебния изпълнител за извършване на ново?

Разпределението на съдебния изпълнител е акт, с който той определя кои притезания подлежат на удовлетворяване, какъв е редът за удовлетворяването им и каква сума се полага за пълно или частично...

Съотношението между паралелни производства пред съд и арбитраж

Статията изследва въпроса за съотношението между две паралелни производства между идентични страни със сходен или еднакъв предмет на спора, от които едното се развива пред държавен съд, а другото –...

new-slaider-gramada-4

Повече думи не означава повече яснота- критика на прокурорската и съдебна практика, по отношение съдържанието на обвинителният акт и присъдите за престъпления против интелектуалната собственост(чл. 172а- чл. 172б от Наказателен кодекс).

„От многото дървета не виждаш гората“ Българска  народна поговорка „- ? -!“ Кореспонденция между спартанци   ©, 2019, Петър Петровp Увод. Не е лесно да си практикуващ юрист в наказателно-...

Translate »