грамада
Портал за юристи
26-05-2015-2ст

Проблеми на пренаемното отношение – сублизинг и преарендуване

Съгласно чл. 346 ТЗ лизингополучателят може да предостави ползването на вещта другиму със съгласието на лизингодателя. Сублизингът е вид пренаемно отношение.

Translate »