грамада
Портал за юристи
art-31-03-1

ЗА НЕПАРИЧНИТЕ ВНОСКИ В ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

В дял трети, глава десета от Търговсия закон се съдържа уредбата на непаричните вноски (т.нар. апорт) като алтернатива на паричните, които правят членовете на търговско дружество за участие в капитала.

тълкувателни-решения

БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ И ПРИЛОЖИМОСТТА Й В ПРАКТИКАТА

Банковата гаранция като вид лично обезпечение е уредена лаконично в Търговския закон, където в чл. 442 се съдържа легалната й дефиниция.

арбитражното-споразумение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК ОТ ООД. ПРЕГЛЕД НА ПРАКТИКАТА

Изброените в чл. 126 от ТЗ фактически състави за изключване на съдружник от ООД от Общото събрание целят защита на интересите на всички съдружници и са своеобразна санкция при неизпълнение на законови и договорни задължения.

6-08-2015

ЗАСТРАХОВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ

В днешните динамични икономически условия е всеобщ стремежът за постигане на по-голяма сигурност във финансовия сектор. Това води и до необходимост от съчетаване на кредитиране и застраховане с оглед гарантиране платежоспособността на длъжниците по банков кредит.

Translate »