грамада
Портал за юристи
недобросъвестно владение

ИПОТЕКА ВЪРХУ БЪДЕЩИ ВЕЩИ – ВАРИАЦИИ НА ХИПОТЕЗИ И ПРАВНИ РАЗМИСЛИ ПО ТЯХ

Настоящото изложение е опит да бъдат разгледани различни хипотези на учредяване на ипотека върху бъдеща вещ, през призмата на правната теория и практика, както и опит за намиране на отговори на някои практически въпроси, за които съдебната практика и правната теория не дава категорично становище.

ПРИДОБИВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, В КОЙТО СА ПОСТРОЕНИ СГРАДИ, БЕЗ СЪЩИТЕ ДА СА ИЗРИЧНО ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ ПРЕДМЕТА НА СДЕЛКАТА – КРИТИЧНИ РАЗМИСЛИ В СВЕТЛИНАТА НА НОВИТЕ РЕАЛНОСТИ

Съгласно наложила се в годините константна съдебна практика, датираща от 1970 г. до днешни дни, когато собственикът на застроен поземлен имот, прехвърли правото на собственост върху него, без изрично да отбележи, че построените в имота сгради не са предмет на прехвърлянето, се счита, че по силата на приращението – чл. 92 от ЗС, новият собственик на земята става собственик и на построеното върху нея.

art-8-2-16

ПРОЦЕСУАЛНА ЛЕГИТИМАЦИЯ НА КРЕДИТОРИТЕ ПРИ СПИРАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Съгласно чл. 621а ал.3 т. 1 от ТЗ в производството по несъстоятелност не се прилагат правилата на ГПК относно спиране на производството по несъстоятелност по съгласие на страните.

ОТКАЗ ОТ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ПОД УСЛОВИЕ, СРОК ИЛИ ТЕЖЕСТ

Правото на ползване е вещно право, върху чужда вещ, изразяващо се в правото да се използува вещта съгласно нейното предназначение и правото да се получават добиви от нея без тя...

НЯКОИ РАЗСЪЖДЕНИЯ ВЪРХУ ИСКА ПО ЧЛ.37 ОТ ЗН

С настоящото изложение, черпейки вдъхновение от един изключително рядък правен казус, ще се опитам да изложа моето виждане за разрешаването на някои дискусионни въпроси, свързани с действието на чл. 30 от ЗН, чл. 37 от ЗН и иска по чл. 108 от ЗС.

Translate »