грамада
Портал за юристи
06-02-2017

Действие на субсидиарността на actio de in rem verso при наличие на друг иск срещу лице, различно от обогатилия се

(бележки върху Решение № 156 от 07.11.2018 по гр. д. № 1223/2018 г. на Върховен касационен съд, 3-то гр. отделение) Според чл. 59, ал. 1 ЗЗД всеки, който се е...

art232

Безусловната банкова гаранция, твърдението за неоснователно усвояване на сумата по гаранцията и искът по чл. 59 ЗЗД

До приемането на Част Трета от Търговския закон ( „Търговски сделки“) в българското право регламентация на банковата гаранция почти отсъства[1]. Доколко тази законодателна празнота е успешно преодоляна с приетия през...

art-248

Искът за менителнично неоснователно обогатяване в практиката на ВКС

Съгласно разпоредбата на чл. 534, ал. 1 ТЗ, когато приносителят на менителница, запис на заповед или чек изгуби исковете по тях поради давност или неизвършване на необходимите действия за запазване...

art-9-5-2016

За правото, което възниква, когато няма друг иск, с който обеднелият може да се защити

В българската правна доктрина още при действието на ЗЗД (отм.) и при липса на изрично законово правило, което да урежда общ иск за неоснователно обогатяване, се е приемало единодушно, че...

10-6-2016

Някои въпроси относно възможността на собственика да иска премахване на подобренията, извършени от владелец

Правилата за подобренията[1], извършвани от владелец в чужд имот, почиват на принципната забрана за неоснователно обогатяване[2], която е проведена последователно в нашето обективно гражданско право[3]. За разлика от необходимите разноски,...

тълкувателни-решения

По някои материалноправни и процесуалноправни въпроси на симулативните сделки

В Закона за задълженията и договорите от 1892 г. e липсвал текст, който да урежда последиците от симулативните съглашения. Единствено в чл. 251 ЗГС (отм.)[1] е било предвидено, че писмените...

Translate »