грамада
Портал за юристи
справедливостта

По-големите доходи на единия от съпрузите в контекста на съдебната практика по чл. 29, ал. 3 от Семейния кодекс

Съвместният принос на съпрузите е основополагащото понятие, на база на което се изгражда правната уредба на семейните отношения. Съгласно чл. 21, ал. 2 на Семейния кодекс[1] /“СК“/ приносът може да...

29-07-2015

За конфликтите между прихващането и особения залог върху вземания.

1. Прихващането е способ за погасяване на две насрещни задължения до размера на по-малкото от тях. То е институт, който намира своите корени в римското право, което в началото е...

28-07-2015

ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЧЛ. 149 ЗППЦК В ХИПОТЕЗАТА НА НЕПРЯКО ПРИДОБИВАНЕ /INDIRECT ACQUISITION/. АНАЛИЗ НА ПРАКТИКАТА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД.

Трудът представлява опит да се анализират предпоставките за възникване на задължение за отправяне на търгово предложение по реда на чл. 154 ЗППЦК, както и възможността за налагането на принудителни административни мерки не само на пряко задължения за търгово предложение субект, но и на неговите дъщерни дружества.

Translate »