грамада
Портал за юристи

Исторически и съвременни паралели на независимостта на съдебната власт

Темата за независимостта на съдебната власт е колкото актуална, толкова и разтеглива, защото трудно могат да се изведат всички възможни проявни форми на нейната незавимост, съответно – форми на натиск и засягане на независимостта от страна на законодателната власт, изпълнителната власт, обществото или частни интереси.

противоконституционност

Разписката като невъзможен платежен документ в практиката на съдилищата, или „опуртюнити“ за дългова ваканция чрез вещо лице

Предмет на анализ е Решение №45 на Пловдивския апелативен съд (ПАС) по гр.д. № 1200/2008 год, с което е отменено решение на Окръжен съд – Пловдив по т.д 456/2007 г.,...

стабилизация

Счетоводно третиране на разходите за подкуп – от прихододанъчноправносчетоводен аспект

Долният анализ на приложима и действаща норма е свидетелство за критичната точка на нормативно автодискредитиране. Интро: Според новелата на чл. 26 от ЗКПО в сила от 01.01.2013 год. “Не се...

силата на пресъдено нещо

Преобразуващите права като парични притезания в производството по несъстоятелност

Анонс: Предмет на анализ и критика са две решения на СГС – т.д.№769/2013 г и т.д. № 760 по описа за 2013 г. и едно на ВОС – т.д.№2103/2010 г....

Договорът за прехвърляне на дялове в ООД и невъзможното му действие без А4

Анонс: Размисли  за вписването по чл.129 от ТЗ  и конкуренцията на права между кредитори на продавача на  дялове Резюме: Предмет на анализ и критика са Решение № 1014 по гр....

Павловият иск при открито производство по несъстоятелност

Анонс: Създаден да защити правно значим интерес на кредитор и да го предпочете пред измамлива сделка на длъжник и трето лице, Аctio Pauliana не се разбира и прилага от магистратите,...

Translate »