грамада
Портал за юристи
art-249

Откриване на производство по несъстоятелност по отношение на неограничено отговорни съдружници в търговско дружество – чл. 610 ТЗ.

            За разлика от повечето европейски законодателства в България към момента няма отделен закон, който да урежда несъстоятелността. В това отношение се следва традицията на стария Търговски закон (в сила...

Translate »