грамада
Портал за юристи

Някои проблеми, възникващи при промяна на правото на собственост върху застрахования обект при сключен от предишния собственик договор за имуществена застраховка

  Застраховането като дейност придобива все по-голямо значение в обществения живот на страната. Вследствие на това, голямо развитие и промени претърпява и законодателството в областта на застраховането, което пък от...

ДЕЙСТВИТЕЛНИ ЛИ СА ДОГОВОРИТЕ ЗА РЕФИНАНСИРАНЕ НА КРЕДИТИ, ОСТОЙНОСТЕНИ В ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНКОВЕ?

С настоящото изложение правя правен анализ на договорите  за рефинансиране на кредити, деноминирани в швейцарски франкове. В него излагам своите съображения, че такива новационни договори са изначално недействителни и не...

28-05-2015

Възраженията, които застрахователят може да прави на третото увредено лице при задължителната застраховка „гражданска отговорност” на автомобилистите

1.Принципът, който европейското застрахователно право възприе и който се въведе и в националните законодателства на държавите – членки на Европейския съюз е, че не всички възражения, които по принцип произтичат...

кредитни-услуги

ЗА БАНКОВИТЕ ПОНЯТИЯ „ВЛОГ“, „ДЕПОЗИТ“ И „СМЕТКА“

В ежедневието понятията „влог“ и „депозит“ понякога се употребяват като взаимно заменяеми. Под „влог“ се разбира сума, внесена в банков институт или спестовен влог[1]. Подобна е и разбирането за депозита...

Banks

ПРАВНА УРЕДБА НА ЕСКРОУ СМЕТКАТА

I. Escrow, escrow account и escrow agreement в правото на САЩ и ЕС Терминът произлиза от френската дума escroe, която означава свитък или част от документ[1]. Счита се, че в...

кредитни-услуги

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА „ФРАНКО-БЪЛГАРСКАТА БАНКА“

Статията има за цел да изследва национализацията от 1947 г. на „Франко-Българската Банка“ АД. Тази национализация представлява интерес, защото е изключение от начина, по който са национализирани всички останали банки...

Translate »