грамада
Портал за юристи
Danni

“Директива относно авторското право в цифровия единен пазар” – проблеми и добри решения

1.Въведение. Технологичният бум на цифровите технологии промени концептуално способите, по който се създават, продуцират, разпространяват и използват авторските произведенията в Интернет, както и други защитени обекти на интелектуална собственост(например домейните)....

кредитни-услуги

ИСКОВЕ ЗА НЕОСНОВАТЕЛНО ОБОГАТЯВАНЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НЕИЗПЛАТЕНИ АВТОРСКИ И ЛИЦЕНЗИОННИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Общите диспозитивни норми на исковете за неоснователно обогатяване по чл.59 от ЗЗД намират своето тясно приложение в споровете, касаещи интелектуална собственост, като в някои хипотези те са изрично уредени като...

Danni

Технологични и юридически грешки, допускани при имплементирането на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR)

Коментираната тематика е инспирирана от факта, че множество стопански субекти и/или техните консултанти интерпретират Общия регламент за защита на личните данни(наричан по нататък в изложението ми GDPR от англ. General...

24-08-2015

Защо практиката на ВАС, че интелектуалната собственост “не касае делата за нелоялна конкуренция”, в частност тези за имитация по чл.35 от ЗЗК, е незаконосъобразна

Бих искал да започна настоящата статия с мотива, че както доктрината[1], така и съдебната практика в национален и международен аспект непротиворечиво застъпват виждането, че интелектуалната собственост като клон на правото...

art-2.02.2016

“Закон за интелектуалната собственост в интернет” в България?

“Закон за интелектуалната собственост в интернет” трябва да съществува в българското законодателство, като в него да се отчетат балансираните интереси на ползвателите и притежателите на права, като в този контекст бъдат ясно дефинирани различните опции за позитивно юридическо поведение на различните правни субекти

Translate »