грамада
биологичния-баща

Колизии на правомощията на съдилищата при контрол за противоконституционност на приложим по делото закон

Позоваването на конституционни норми без междинно звено по начина, очертан в РКС № 10/1994 г., влиза в противоречие с установения у нас концентриран контрол за противоконституционност на законите.

длъжника

Критичен поглед на някои актове на ВКС по въпроса за спирането на гражданско дело по реда на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК

Проблемът за спирането на гражданско дело в хипотезата на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – при обусловеност от въпроси, предмет на друго дело, привлича все повече интереса на...

17-07-2015

Актуален поглед върху воденето на чужда работа без натоварване /част 2/

Съотношение между гестия и поръчка 7. Гестията е извъндоговорен източник, така че за нея можем да говорим само доколкото не са налице никакви уговорки между страните. Те може да бъдат...

4-08-2015

Актуален поглед върху воденето на чужда работа без натоварване /част 1/

1. Целта на тази статия е да покаже, че доброволното водене на чужда работа без натоварване (гестията) е незаслужено подценяван източник на облигационни отношения. Почти напълно липсващата съдебна практика, както...

биологичния-баща

Допустимо ли е изменение на отрицателен установителен иск за собственост в положителен и обратното?

Въпросът, който ще бъде изследван в настоящата статия, е включен в обхвата на Тълкувателно решение (ТР) № 4/2014 г. на ОСГК на ВКС, като видно от Предложението за образуване ,...

17-08-2015

Защита на длъжника при проведено изпълнение по обезсилена заповед за незабавно изпълнение

Настоящата статия се концентрира върху един актуален проблем на правоприлагането: какви са средствата за защита на длъжника при проведено изпълнение във връзка с издадена заповед за незабавно изпълнение при последвало...

Translate »