грамада
Портал за юристи
06-02-2017

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ИЗКУПУВАНЕ ПО ЧЛ. 33, АЛ. 2 ЗС И ЧЛ. 66, АЛ. 1 ЗС.

Изложението разглежда реда за упражняване на правото на изкупуване на дял от недвижим имот, условията за редовност на исковата молба и допустимост на иска, предмета и тежестта на доказване в...

art-29-01-16

Ползват ли се вземанията на държавата за такси с привилегията по чл. 136, ал. 1, т. 2 ЗЗД?

Ползват ли се вземанията на държавата за такси с привилегията по чл. 136, ал. 1, т. 2 ЗЗД? Настоящото изложение има за цел да направи кратък очерк на достъпната съдебна...

art-10-2-16

Постановяване на неприсъствено решение спрямо единия ответник в хипотезата на пасивно обикновено другарство.

Макар институтът на неприсъственото решение (НР) не е нов за българското гражданско процесуално право – за пръв път то намира уредба в чл. 647-653 от ЗГС, респ. в чл. 464...

27-07-2015

НИЩОЖНИ НОТАРИАЛНИ УДОСТОВЕРЯВАНИЯ

І. Нотариалните производства като вид охранителни производства и способ за осъществяване на нотариални удостоверявания. Роля на нотариалните удостоверявания. Съществуването на охранителните производства е свързано с необходимостта от съдействие на едно...

Translate »