грамада
Портал за юристи

„Стоп капаро“ – понятие и правна същност

1.Терминът „стоп капаро” или друг подобен термин като „разписка за депозит”, „договор за стопиране на предлагане”, „договор за гаранция с купувач” и прочее не е легален и означаваното с него...

тълкуването

СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ОТМЯНАТА НА АРБИТРАЖНИ РЕШЕНИЯ СЛЕД РЕФОРМАТА ОТ 2017 Г.

В статията си бих искала да анализирам някои  постановени през последните две години, актуални решения и определения на Върховния касационен съд, които поставят важни процесуални  въпроси на арбитражното производство след...

Mark_Avrelii

Проблемът за начина и момента на разваляне на договор за прехвърляне на вещни права върху недвижим имот в случаите на евикция

С РАЗПОРЕЖДАНЕ от 9.05.2019 г. на Председателя на Върховния касационен съд е образувано Тълкувателно дело №. 1 от 2019 г. на Гражданската и Търговската колегии, в което предстои да се...

стабилизация

Вписване в регистър, противопоставимост и правна сигурност

1. Вписването е включването и съхраняването на информация за определен акт в единна централизирана и електронна система, управлявана от компетентен държавен орган, наречена регистър. У нас на вписване подлежат актове...

art-13-07-2016

ЦЕСИЯТА И ПОТРЕБИТЕЛЯТ – ДЛЪЖНИК

1.В годините след прехода от централизирана и планова към пазарна икономика един малко използвани до края на 80-те години на миналия век институт – институтът на промяната на кредитора, наречен...

28-05-2015

Възраженията, които застрахователят може да прави на третото увредено лице при задължителната застраховка „гражданска отговорност” на автомобилистите

1.Принципът, който европейското застрахователно право възприе и който се въведе и в националните законодателства на държавите – членки на Европейския съюз е, че не всички възражения, които по принцип произтичат...

Translate »