грамада
такси

ЗАКОННИ СРОКОВЕ И СРОКОВЕ ПО МИЛОСТ (DELAIS DE GRACE) В МАТЕРИАЛНОТО ПРАВО

Към видовете срокове според начина им на определяне, в литературата се отнася като подвид и делението им на законни и срокове по милост (delais de grace)[1]. Според някои автори делението...

art-251

ИЗРИЧНО И МЪЛЧАЛИВО ОПРЕДЕЛЕНИ СРОКОВЕ В ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО. СРОКОВЕ В ПОЛЗА НА ДЛЪЖНИКА, В ПОЛЗА НА КРЕДИТОРА, И НА КРЕДИТОРА И НА ДЛЪЖНИКА

ИЗРИЧНО И МЪЛЧАЛИВО ОПРЕДЕЛЕНИ СРОКОВЕ Като самостоятелно подразделение на класификацията на видовете срокове според тяхната определеност, освен делението на известни и неизвестни, се сочи от някои автори[1] и друго деление:...

представителната-власт

СРОК И СРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСКО ПРАВО. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ

ПОНЯТИЕ ЗА СРОК И СРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ Срокът е един от най-често прилаганите модалитети на сделката в българското гражданско право. Поради което е оправдано засиленото внимание към него както в теорията,...

gramada-7-5-15

ПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СЛЕД СБЪДВАНЕ НА УСЛОВИЕТО

СБЪДВАНЕ НА УСЛОВИЕТО При определяне дали условието се е сбъднало, от значение е и неговият вид. Ако условието е положително, то се счита за настъпило, ако се осъществи бъдещият неизвестен...

6-08-2015

ДЕЙСТВИЕ НА УСЛОВИЕТО ДО НЕГОВОТО СБЪДВАНЕ – ПРАВНОТО ОЧАКВАНЕ

Във връзка с условните задължения и действието на условието, следва да се разгледат три момента: правното положение до сбъдване на условието; правното положение след неговото сбъдването; това при несбъдването  на...

тълкувателни-решения

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ НА УСЛОВИЕТО В ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО

Общо изискване за валидността на условието в гражданското право е то да бъде възможно и да не противоречи на императивни правни норми или на добрите нрави. В противен случай уговорката...

Translate »