грамада
Портал за юристи

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВАЛИДНОСТТА НА КЛАУЗАТА ЗА СРОК. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА СРОКА. ОБУСЛАВЯНЕ ВЕЩНОПРАВНОТО ДЕЙСТВИЕ НА СДЕЛКАТА ОТ СРОК

Срокът, както e известно, представлява бъдещо сигурно събитие (настъпването на определен бъдещ момент или изтичането на определен период от време), в зависимост от реализирането на което страните поставят пораждането, изменението...

11-08-2015

БРОЕНЕ НА СРОКОВЕTE В МАТЕРИАЛНОТО ПРАВО. ЗНАЧЕНИЕ НА СРОКА С ОГЛЕД ЗАБАВАТА И ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ

 I. НЯКОИ ПРОБЛЕМИ В СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПРИ БРОЕНЕ НА МАТЕРИАЛНОПРАВНИТЕ СРОКОВЕ Правна регламентация на броенето на срoкове се съдържа в разпоредбата на чл. 72 ЗЗД, респ. – в чл. 60...

28-07-2015

ИСК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ПРОИЗТИЧАЩО ОТ ТЕЖЕСТ. ПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ПРОИЗТИЧАЩО ОТ ТЕЖЕСТТА

Обременяването с тежест на страната, която получава безвъзмездно имуществена престация, не представлява еквивалент за извършеното разпореждане, то не е главната му цел, поради което нито превръща безвъзмездната сделка във възмездна,...

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И УСЛОВИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ НА ТЕЖЕСТТА В ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО

Уредбата на тежестта по действащото ни право е твърде лаконична – обща такава липсва, а доколкото я има, тя се извежда от уредбата на дарението и на завещанието. В един...

art-27-06-2016

ТЕЖЕСТТА В ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО – ОТГРАНИЧЕНИЕ ОТ НЯКОИ СХОДНИ ФИГУРИ

КЛАУЗА ЗА МОДУС И ЗА УСЛОВИЕ Също както условието и срока, тежестта, както вече беше посочено, преобладаващо се определя като част от случайното съдържание на правните сделки. За разлика от...

21-5-2015

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ КЛАУЗА ЗА ТЕЖЕСТ. ПОНЯТИЕ И ПРАВНА СЪЩНОСТ НА ТЕЖЕСТТА

Волеизявлението е модифицирано, обусловено, когато неговото действие не се поражда пряко и непосредствено, а възникването, изменението или прекратяването му е поставено в зависимост от настъпването или ненастъпването на някакво друго...

Translate »