грамада
Портал за юристи

Възможно ли е договорът за цесия да бъде съобщен на особения представител на длъжника?

С договора за цесия кредиторът прехвърля своето вземане по отношение на длъжника на трето лице, като за това не е необходимо съгласие на длъжника, нужно е само постигнато съгласие между...

договори-за-кредит

Изменение на иск

Съгласно разпоредбата на чл. 214, ал.1, ГПК ищецът може да измени основанието или петитума на иска до края на първото заседание за разглеждане на делото пред първоинстанционния съд, а до...

тълкувателни-решения

Особености на частните производства по ГПК

Глава 21-ва ГПК предвижда специален ред за обжалване на определенията, постановени в хода на процеса, като тези особени правила се прилагат и за обжалване на разпорежданията, арг. от чл. 279...

кредитни-услуги

ЮРИСКОНСУЛТСКОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕТО В ПРАВНАТА УРЕДБА

Въведение: Настоящото изложение има за цел да маркира и може би обоснове различните подходи при определяне минималния размер на адвокатското възнаграждения и юрисконсултското такова, които практиката възприема След постановяване на...

арбитражното-споразумение

Искът по чл. 422 ГПК за вземане по договор за банков кредит и практиката на Върховния касационен съд

Настоящата разработка има за цел да обобщи и посочи противоречива практика на ВКС по някои въпроси свързани с иска по чл. 422 ГПК, в хипотезата на договор за банков кредит...

21-5-2015

РЕШЕНИЕТО ПО РЕВАНДИКАЦИОННИЯТ ИСК В СВЕТЛИНАТА НА ЧЛ. 235, АЛ. 3 ГПК

Искът за собственост по чл. 108 ЗС представлява иск на невладеещия собственик срещу владеещия несобственик. Предмет на делото по този иск е правото на собственост на ищеца, като искът съдържа...

Translate »