грамада
Портал за юристи
тълкуването

В какъв срок се погасява по давност вземането за възнаграждение на управителя на търговско дружество, произтичащо от сключен договор за възлагане на управлението? Преглед на противоречивата практика на ВКС

I. Уводни бележки Отношенията между едно търговско дружество и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението – чл. 147, ал. 7 от Търговския закон /ТЗ/. В теорията се...

art-29-01-16

Необходимо ли е наследникът да демонстрира спрямо останалите завладяването на имота в хипотеза, когато фактическата власт е предадена от наследодателя на един от наследниците му и до момента на смъртта на наследодателя не е изтекъл 10 годишният давностен срок? Преглед на противоречивата практика на ВКС.

I. Уводни бележки 1. Владение В чл. 68 от Закона за собствеността (ЗС) се съдържа следното определение на владението: „Владението е упражняване на фактическа власт върху вещ, която владелецът държи...

art234

Преглед на практиката на ВКС по приложението на чл. 227, ал. 1, б. „в“ ЗЗД

 I. Уводни бележки В разпоредбите на чл. 225 – 227 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ се съдържа правната уредба на договора за дарение, като съгласно чл. 225, ал....

OOD

Преглед на практиката на ВКС относно поставянето под запрещение

I.Уводни бележки Поставянето под запрещение е регламентирано в чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от Закона за лицата и семейството (ЗЛС). Съгласно чл. 5, ал. 1 ЗЛС непълнолетните и...

недобросъвестно владение

Преглед на практиката на ВКС по приложението на чл. 240 ЗЗД

  Съгласно разпоредбата на чл. 240, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), с договора за заем заемодателят предава в собственост на заемателя пари или други заместими вещи,...

gramada-7-5-15

Приложимо ли е правилото на чл. 87, ал. 1 ЗЗД в хипотезата на чл. 262, ал. 2 ЗЗД? Преглед на две противоречиви решения на ВКС.

І. Вместо увод. Сключеният в границите на чл. 9 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) договор обвързва страните със силата на закон, съгласно чл. 20а, ал. 1 ЗЗД и...

Translate »