грамада
Портал за юристи
dokumenti-prestaplenie

При произнасяне по молба за заличаване на ипотека следва ли съдията по вписванията служебно да установи отрицателния факт на неподновяване на вписаната ипотека? Преглед на съдебна практика

Уводни бележки В практиката са често срещани случаите, при които се подава молба до съдията по вписванията, с която се иска заличаване на законна/договорна ипотека /вписана в книгите по вписванията/...

06-02-2017

Правото на уволнение по чл. 328, ал. 2 от кодекса на труда. Преглед на практиката на ВКС.

I.Уводни бележки Основанията за прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя са посочени в чл. 328, ал. 1, т. 1 – 12 и ал. 2 от Кодекса на труда...

OOD

Съдебно производство по чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ – обжалване на издадения от Общинска служба земеделие административен акт. Преглед на практиката на ВКС

I.Уводни бележки Производството за възстановяване на собствеността по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ е административно по своя характер, като приложение намират специалните правила на ЗСПЗЗ и...

стабилизация

ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 14, АЛ. 4 ЗСПЗЗ. ПРЕГЛЕД НА ПРАКТИКАТА НА ВКС

I.Уводни бележки   Производството за възстановяване на собствеността по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) е административно по своя характер, като приложение намират специалните правила на ЗСПЗЗ...

изпълнение

Възстановяване на запазена част от наследството по реда на чл. 30 ЗН. Преглед на практиката на ВКС

Институтът на запазената част е възприет както в Закона за наследството от 1889 г. /отм./, така и в сега действащия Закон за наследството от 1949 г.   I.Запазена част Всеки...

ПРИЛОЖИМИ ЛИ СА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 78, АЛ. 3 И АЛ. 5 ГПК В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО? ПРЕГЛЕД НА ПРОТИВОРЕЧИВАТА ПРАКТИКА НА ВКС

Наказателно – процесуалният кодекс /НПК/ урежда въпросите за отговорността за разноски в наказателното производство в разпоредбите на чл. 187 – чл. 190 НПК. Съдът се произнася по разноските с присъдата...

Translate »