грамада
Портал за юристи
17-08-2015

Право на едностранна корекция от крайните снабдители на сметките на крайните клиенти за доставена електрическа енергия при неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия

А. Съгласно дефинитивната разпоредба, уредена в § 1, т. 28а, б. „а” от ДР на ЗЕ,  „краен снабдител” на електрическа енергия представлява енергийно предприятие, снабдяващо с електрическа енергия обекти на...

gramada-23-06-15-2

Действие на отмяната на индивидуален административен акт във времето и по отношение на субектите – при осъществен съдебен контрол за законосъобразност на Решение № Ц-33/14.09.2012 г. на ДКЕВР

С правната норма, уредена в чл. 84, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) – нова, ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., законодателят регламентира нормативно...

24-08-2015

Потребителският кредит. Неравноправни клаузи, уговорени в договори за потребителски кредити. Преглед на съдебната практика.

  Със ЗПК, в сила от 12.05.2010 г., бе изпълнено задължението на Република България за транспониране на разпоредбите на Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април...

Translate »