грамада
Портал за юристи
договори-за-кредит

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА КРЕДИТ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛНО УСТАНОВЕНИ ОТ КРЕДИТОРА ОБЩИ УСЛОВИЯ

С приемането на ЗКНИП, в сила от 02.08.2016 г., бе изпълнено уреденото в чл. 42 от Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 година относно...

кредитни-услуги

Закрилни норми за потребителите на кредитни услуги, уредени в Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (Обн., ДВ, бр. 59 от 29.07.2016 г.)

С приемането на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП), в сила от 02.08.2016 г., бе изпълнено уреденото в чл. 42 от Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и...

art-7.07.2016

ПРИЛОЖИМОСТ НА ТЪЛКУВАТЕЛНИТЕ РАЗЯСНЕНИЯ, ДАДЕНИ В ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1/23.12.2015 Г. НА ВКС ПО Т. Д. № 1/2014 Г., ОСТК, ПРИ ДЕЙСТВИЕТО НА КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО (ОБН., ДВ, БР. 102 ОТ 29.12.2015 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)

С Тълкувателно решение № 1/23.12.2015 г. на ВКС по т. д. № 1/2014 г., ОСТК се уеднакви съдебната практика по значими за правоприлагането спорни правни въпроси, възникнали при действието на...

силата на пресъдено нещо

СЪДЕБНА ЗАЩИТА ПРИ НАСТЪПИЛ РИСК ПО ДОГОВОР ЗА ЗАСТРАХОВКА С ПРЕДМЕТ НЕИМУЩЕСТВЕНО БЛАГО НА ДЛЪЖНИКА ПО ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ

За да бъде обезпечен рискът от неизпълнение на породено парично задължение по договори за банков кредит, банките сключват (обичайно за сметка на длъжника) или поставят изискване длъжникът да сключи в...

gramada-24-4-15

Иск на комитента срещу комисионера по чл. 355 ТЗ (ІІ Част)

ІІ. Надлежни страни по иска с правно основание чл. 355 ТЗ Надлежен ищец Ищец по иска с правно основание чл. 355 ТЗ е мандантът (комитентът), който твърди, че по силата...

застрахователни

Иск на комитента срещу комисионера по чл. 355 ТЗ. Комисионен договор (І Част)

Комисионен договор 1.1. От легалната дефиниция на комисионния договор, уредена в правната норма на чл. 348 ТЗ, се изяснява, че тази двустранна правна сделка представлява разновидност на мандатните договори, като...

Translate »