грамада
Портал за юристи
конкуренция апорт особен залог

КАКЪВ Е РЕДЪТ ЗА ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРА ПРИ ПОСЛЕДВАЩА РАЗПОРЕДИТЕЛНА СДЕЛКА, ИЗВЪРШЕНА ОТ ТРЕТОТО ЛИЦЕ, В ЧИЯТО ПОЛЗА ДЛЪЖНИКЪТ МУ СЕ Е РАЗПОРЕДИЛ С ИМУЩЕСТВОТО СИ?

Повод за написване на настоящата статия е тълкувателно дело № 2/2017г. на ОСГТК на ВКС, допълнено с Разпореждане от 26.10.2017г. на Председателя на ВКС по следния въпрос „Какъв е редът...

art-8-2-16

ПОЕМАНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ ПО ДЕЙСТВАЩОТО ПРАВО

В българското право има различни правни способи за придобиване на право на собственост върху дружествени дялове в дружество с ограничена отговорност (по-надолу ООД).

Translate »