грамада
Портал за юристи
представителната-власт

ЗАЩИТА НА ВЛАДЕЛЕЦА И ДЪРЖАТЕЛЯ ЗА НАПРАВЕНИ ОТ ТЯХ РАЗНОСКИ В ЧУЖД ИМОТ

(първа част)   В немалък брой случаи на практика едно лице, което осъществява фактическа власт върху вещ[1], без да е неин собственик, извършва разноски от различен вид и характер във...

Banks

Искът по чл. 157, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите

В чл. 156 и сл. от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) се съдържа легална уредба на залога върху вещи като вид обезпечение по действащото българско право. Договорът за залог...

art-18-05-2

ПРОТИВОПОСТАВИМОСТ НА ПРАВАТА НА ТРЕТИ ДОБРОСЪВЕСТНИ ЛИЦА ПРИ СИМУЛАТИВНИ СДЕЛКИ (чл.17, ал.2 и чл. 17, ал.3 от ЗЗД)

  Общите основания за нищожност на правните сделки са уредени изчерпателно в чл. 26 ал. 1 и ал. 2 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Тук е мястото да...

стабилизация

НОВОТО ВПИСВАНЕ НА ИПОТЕКА В ХИПОТЕЗАТА НА ЧЛ. 172, АЛ. 2 ОТ ЗЗД

Повод за написване на настоящата статия е образуваното тълкувателно дело № 3/2018г. на ОСГТК на ВКС по следния въпрос „Може ли да се впише наново ипотека съгласно чл. 172, ал....

кредитни-услуги

ЗАЩИТА НА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ КАТО ДЪРЖАТЕЛ НА ВЕЩТА ПО ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ

Договорът за лизинг[1] има легална уредба в Търговския закон (ТЗ) на Република България (чл. 342 и сл. от ТЗ).  Съгласно чл. 1 ал. 1 т.15 от ТЗ лизингът винаги е...

art-250

ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА ОТНОСНО ПРИДОБИВНАТА ДАВНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ОБРАТНАТА СИЛА НА ЗАКОНА

През 1996г. в България бяха приети и обнародвани Закона за държавната собственост (ЗДС) и Закона за общинската собственост (ЗОС), които създадоха нормативна уредба на правния режим на обектите на държавната...

Translate »