грамада
Портал за юристи
gramada-11-5-15

ДОСЕЖНО ДРУГАРСТВОТО МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ ПО ПРЕДЯВЕНИ ОТ ИЛИ СРЕЩУ ТЯХ ИСКОВЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ НА ВЕЩИ ИЛИ ИМОТИ, КОИТО СА ПРИДОБИТИ В РЕЖИМ НА СЪПРУЖЕСКА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ

С настоящото ще разгледам въпроса за вида другарство между съпрузите, когато те са ищци или ответници по дела за собственост на вещи или имоти, придобити в режим на съпружеска имуществена...

art-2.02.2016

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС, РАЗГЛЕДАНИ В ТР НА ВКС ОТ 10.07.2017 Г. ПО ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО № 3 ПО ОПИСА ЗА 2015 Г. НА ВКС, ОСГТК

Първият въпрос, по който до момента е съществувала противоречива съдебна практика на съдилищата, е досежно възможността да се извърши въвод във владение от съдебен изпълнител срещу трето лице, заварено в...

гграмада - офшорна компани

НЯКОИ НАБРОСКИ ПО ПОВОД ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ ПО ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО № 5/2015 НА ОСГК НА ВКС, ПОСТАНОВЕНО НА 18 МАЙ 2017 ГОДИНА

Съгласно чл. 92 от Закона за собствеността, наричан по-долу за краткост ЗС, собственикът на земята е собственик и на постройките и насажденията върху нея, освен ако е установено друго. По...

art-249

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА И ПРЕБИВАВАНЕ ТИП „СИНЯ КАРТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“

Каква е процедурата по придобиване на разрешение за работа и пребиваване тип „синя карта на Европейския съюз“? Какви стъпки следва бъдат предприети от страна на работодателя и работника, респ. служителя...

Translate »