грамада
Портал за юристи
кредитни-услуги

ЗА БАНКОВИТЕ ПОНЯТИЯ „ВЛОГ“, „ДЕПОЗИТ“ И „СМЕТКА“

В ежедневието понятията „влог“ и „депозит“ понякога се употребяват като взаимно заменяеми. Под „влог“ се разбира сума, внесена в банков институт или спестовен влог[1]. Подобна е и разбирането за депозита...

Banks

ПРАВНА УРЕДБА НА ЕСКРОУ СМЕТКАТА

I. Escrow, escrow account и escrow agreement в правото на САЩ и ЕС Терминът произлиза от френската дума escroe, която означава свитък или част от документ[1]. Счита се, че в...

кредитни-услуги

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА „ФРАНКО-БЪЛГАРСКАТА БАНКА“

Статията има за цел да изследва национализацията от 1947 г. на „Франко-Българската Банка“ АД. Тази национализация представлява интерес, защото е изключение от начина, по който са национализирани всички останали банки...

юрисконсултски възнаграждения

ЕДНООБРАЗНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ГАРАНЦИИТЕ ПЛАТИМИ ПРИ ПОИСКВАНЕ (ЕПГПП) И БЪЛГАРСКАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Постановка на проблема В Търговския закон[1] (ТЗ) гаранцията е уредена като абсолютна търговска сделка. В нашето право тя е и банкова сделка[2]. Разпоредбата на чл. 442 ТЗ не може да...

разпоредбата-чл-21

ИСКЪТ ПО ЧЛ. 71 ТЗ

Настоящото изложение има за цел да дискутира проблемите свързани с тълкуването на чл. 71 от Търговския закон[1] (ТЗ). Най-често чл. 71 ТЗ е разглеждан в контекста на чл. 74 ТЗ....

длъжника

ПРОИЗВОДСТВОТО ПО СТАБИЛИЗАЦИЯ – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЛИЗКО БЪДЕЩЕ

Настоящото изложение има за цел да проследи развитието на идеята за производство по стабилизация, което бе уредено с последните изменения и допълнения в Търговския закон[1] (ТЗ). Характерното за това производство...

Translate »