грамада
Портал за юристи
13-08-2015

ПРОЦЕСЪТ НА ОБЖАЛВАНЕ И ДОКАЗВАНЕ ПО ЗОП

За да бъде успешно представена темата относно процеса на доказване пред КЗК и ВАС при обжалване на ИАА на възложителите, е необходимо да се направи анализ на същността на самите...

gramada-17.04

КОЛКО ВСЪЩНОСТ Е УЕДНАКВЕНА ПРАКТИКАТА ПО ЧЛ.70, АЛ.2 ОТ ЗОП

Предмет на настоящата статия е тълкуване на практиката на КЗК и ВАС във връзка с разпоредбата на чл. 70, ал.2 от ЗОП, която въпреки че остава впечателние за уеднаквеност, създава...

26-05-2015-2ст

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА ПРЕДИ И СЛЕД ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗОП

С ДВ, бр. 40 от 13 май 2014г. се обнародваха множество промени в Закона за обществените поръчки, които засягат както уредбата на процедурите в него, така и правилата на глава...

Translate »