грамада
Портал за юристи

Решението за откриване на производство по несъстоятелност като способ за придобиване на вещни права

Решението за откриване на производство по несъстоятелност като способ за придобиване на вещни права   Въведение Предмет на изследване на настоящата статия представлява решението за откриване на производство по несъстоятелност...

конкуренция апорт особен залог

Придобивният способ по чл. 12, ал. 2 от Закона за наследството – част първа.

Въведение В част първа от изследването, касаещо конститутивното съдебно решение по чл. 12, ал. 2 от Закона за наследството (ЗН) като способ за придобиване на вещни права[1], предмет на изследване...

конкуренция апорт особен залог

Преобразуващите субективни права като предпоставка за придобиване на вещни права

     1. Въведение Предмет на изследване на настоящата статия представляват преобразуващите субективни права като предпоставка за придобиване на вещни права[1]. В настоящото изложение е направен опит да се изясни същността...

стабилизация

Конститутивните съдебни решения по чл. 29, ал. 1-2 от Семейния кодекс като способи за придобиване на вещни права

1. Въведение Предмет на изследване на настоящата статия представляват конститутивните съдебни решения по чл. 29, ал. 1-2 СК като способи за придобиване на вещни права1. В настоящото изложение е направен...

застрахователни

Приемането на наследството по опис от наследник с право на запазена част в хипотезата на чл. 30, ал. 2 ЗН като предпоставка за възникване и реализиране на субективното право по чл. 30, ал. 1 ЗН и като защитно средство в полза на непризованите към наследяване наследници

1. Въведение Предмет на изследване на настоящата статия представлява приемането на наследството по опис от наследник с право на запазена част в хипотезата на чл. 30, ал. 2 от Закона...

06-02-2017

Унищожаемостта на завещателно разпореждане като предпоставка за наследяване по закон на вещно право върху недвижим имот

Въведение Предмет на изследване на настоящата статия представлява унищожаемостта на завещателно разпореждане като предпоставка за наследяване по закон на вещно право върху недвижим имот. В настоящото изложение е направен опит...

Translate »