грамада
Портал за юристи
art-18-03

СПОРНАТА СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ Производствата по спорна съдебна администрация нямат изрична уредба в Гражданския процесуален кодекс. Те имат сходства както с исковия процес, така и с безспорната съдебна администрация (охранителните производства), но имат...

art-245

Алтернативното обективно съединяване на искове в гражданския процес

Алтернативното обективно съединяване на искове в гражданския процес Въведение Алтернативното обективно съединяване на искове е форма на съединяване на искове в съдебния граждански процес, която заема междинно място сред кумулативното...

кредитни-услуги

ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ ВЪРХУ БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

1.Въведение Банковата гаранция е сред най-честите обезпечения в търговския оборот. При издаването на банковата гаранция се развива система от отношения между кредитор, длъжник и банка като един от въпросите, които...

art-21.07

Искът за вреди, причинени от обезпечение

Съгласно чл. 403, ал. 1 ГПК, ако искът, по който е допуснато обезпечение, бъде отхвърлен, ако не бъде предявен в дадения на ищеца срок или ако делото бъде прекратено, ответникът може да иска от ищеца да му заплати причинените вследствие на обезпечението вреди.

gramada-8-07.2015

ДОПУСТИМОСТ НА УСТАНОВИТЕЛНИЯ ИСК ПО ЧЛ. 422 ГПК ПРЕД АРБИТРАЖ

ВЪВЕДЕНИЕ Съгласно чл. 415 ГПК, ако длъжникът подаде възражение срещу заповед за изпълнение, съдът указва на заявителя (кредитора), че може да предяви иск за установяване на вземането си в едномесечен...

Translate »