грамада
Портал за юристи
отговорността-за-чужди-данъчни-задължения

Определяне на размера на иска от съда по чл. 162 ГПК

Въведение Доказването на иска в гражданския процес изисква спорните материални права, предявени по делото, да се установят както с оглед на основанието им (правопораждащи факти), така и размера им. ГПК...

разпоредбата-чл-21

Необходимото другарство в светлината на Тълкувателно решение № 3/2016 г. на ОСГК на ВКС

Въведение Съдебната практика трайно и преимуществено възприемаше становището, че исковете от и срещу съпрузи относно вещи, намиращи се в съпружеска имуществена общност, следва да се предявяват задължително от и срещу...

gramada-24-4-15

ИЗБОРЪТ НА СЪД ПО ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА С МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ СЪГЛАСНО ХАГСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА СПОРАЗУМЕНИЯТА ОТНОСНО ИЗБОР НА СЪД

1. ВЪВЕДЕНИЕ На 30 юни 2005 г. е подписана Конвенцията за споразумения относно избор на съд, изготвена в рамките на Хагската конференция по международно частно право, придобила известност като Хагската...

art15

Неоснователното обогатяване в международното частно право

1. Квалификация Квалификацията има за цел разкриване на понятието за неоснователно обогатяване, т.е. какво представлява неоснователното обогатяване и какви са белезите, според които сезиран орган ще установи, че е изправен...

17-08-2015

СПИРАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

1. ВЪВЕДЕНИЕ Спирането в гражданския процес има за цел да обезпечи постановяването на законосъобразен съдебен акт, в случай, че са възникнали обстоятелства, които се явяват пречка пред развитието на процеса....

art-27-06-2016

Съразмерността в принудителното изпълнение съгласно чл. 442а ГПК

1. Съразмерността като общ принцип 1.1. До изменението на ГПК от 2017 г., съразмерността не беше изрично нормативно регламентирана в определена законова разпоредба. Тя имаше теоретична обосновка и намираше опора...

Translate »