грамада
Портал за юристи
недобросъвестно владение

ЕДНОСТРАННО РАЗВАЛЯНЕ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ НА ДОГОВОР ЗА НАЕМ ОТ НАЕМАТЕЛЯ ПОРАДИ ОБЕКТИВНА НЕВЪЗМОЖНОСТ НА НАЕМОДАТЕЛЯ ДА ПРЕДОСТАВИ НЕСМУЩАВАНО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЕКТА В ХИПОТЕЗАТА НА ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН РЕМОНТ НА НЕПОСРЕДСТВЕНАТА ГРАДСКА СРЕДА

1. Въведение В статията са изложени разсъждения върху възможността наемателят едностранно да развали договор за наем без предизвестие поради обективна невъзможност на наемодателя да предостави несмущавано ползване на наетия обект,...

Translate »