грамада
Портал за юристи

Сравнително-правен поглед върху някои аспекти на професионалната болест по българското и немското законодателство

1. Увод Професионалната болест е признат от българското право осигурен социален риск от категорията на професионалните рискове и има основно значение за трудовото и осигурителното право поради своята връзка с...

изпълнение

Анализ на съдебната практика по приложението на Регламент (ЕО) 883/2004 г. при отпускане на обезщетението за безработица

I. Увод. Безработицата представлява признат от закона осигурен социален риск, който се характеризира с наличие на работоспособност при осигуреното лице, което поради прекратяване на правоотношението му по полагане на зависим...

art-29-01-16

КРАТКА БЕЛЕЖКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 415, АЛ. 1, Т. 2 ГПК

I. Същност на проблема С внесената промяна в разпоредбата на чл. 415, ал. 1 ГПК (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2017 г.) се установиха три случая, при които Съдът...

Banks

Анализ на съдебната практика по чл. 326 от КТ, в хипотезата на неспазено от работника предизвестие по чл. 220 КТ

I. Увод: Разпоредбата на чл. 220 КТ урежда възможността за страните по трудовото правоотношение да не спазят уговорения срок на предизвестие, като в замяна се заплати обезщетение на другата страна....

медицинска-помощ

Проблеми на специализирания контрол върху предоставянето на медицинска помощ

Вместо увод Здравното осигуряване е част от държавното обществено осигуряване и се характеризира с това, че е система на материално осигуряване на гражданите при настъпването на здравноосигурителен случай[1], чрез използване...

Translate »