грамада
Портал за юристи

По някои въпроси на иска и възражението по чл. 270, ал. 2 ГПК (нищожност на влязло в сила съдебно решение)

1. Въведение На пръв поглед изглежда, че правилото за поведение, съдържащо се в разпоредбата на чл. 270, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), е пределно ясно и не създава...

art-244

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ИСКАНИЯТА ЗА СМЕТКИ В ДЕЛБЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Въведение Разпоредбата на чл. 346 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) е извънредно лаконична: „В първото заседание след допускане на делбата сънаследниците могат да предявят искания за сметки помежду си, като...

24-08-2015

По някои въпроси на Закона за адвокатурата: конституционосъобразност

  (Част трета)   Сравнителноправно изследване В настоящата част от изложението ще се спра на разрешенията по отношение на засегнатите от мен проблеми в две други държави като първо ще...

24-08-2015

По някои въпроси на Закона за адвокатурата: конституционосъобразност

(Част втора)   Конституционосъобразност на Закона за адвокатурата Законът за адвокатурата (ЗАдв), приет от 39-то Народно събрание на 10 юни 2004 г., е устройственият закон на българската адвокатура, с който...

24-08-2015

По някои въпроси на Закона за адвокатурата: конституционосъобразност

(Част първа)   Въведение Повод да напиша настоящата статия ми дадоха множеството критики срещу Закона за адвокатурата (ЗАдв)(обн. ДВ, бр. 55 от 25 Юни 2004 г.), които в последно време...

гграмада - офшорна компани

ЗА НЯКОИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕД МЛАДШИТЕ АДВОКАТИ

1. Въведение Повод да напиша настоящата статия ми дава нееднаквото третиране на младшите адвокати от страна на съдиите, съдебните изпълнители, държавната администрация и други лица и органи, които или са...

Translate »