грамада
Портал за юристи
dokumenti-prestaplenie

Основни аспекти на принципа на правовата държава, относими към изискванията за съдържанието и действието на законовите разпоредби, според юриспруденцията на Конституционния съд на Република България.

I. Конституцията на Република България от 1991 г. /КРБ/, действаща и днес, е резултат от развитието на съвременния демократичен конституционализъм /неоконституционализъм/ и е еманация на неговите основни принципи, елементи и...

Някои проблеми, възникващи при промяна на правото на собственост върху застрахования обект при сключен от предишния собственик договор за имуществена застраховка

  Застраховането като дейност придобива все по-голямо значение в обществения живот на страната. Вследствие на това, голямо развитие и промени претърпява и законодателството в областта на застраховането, което пък от...

отговорността-за-чужди-данъчни-задължения

ПРАВНАТА УРЕДБА НА ЕЛЕКТРОННИЯ ФИШ ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННА ЛИ Е?

Законът за административните нарушения и наказания (ЗАНН) е основен закон в областта на административното наказване и съдържа принципите и основните положения в сферата на административнонаказателното право. ЗАНН установява единна система...

Translate »