грамада
Портал за юристи
длъжника

Относно отговорността на заложния кредитор при продажба по реда на чл. 37 от ЗОЗ на движими вещи, които не принадлежат на залогодателя

ВЪВЕДЕНИЕ  Настоящото изложение има за цел да изследва в детайли проблематиката относно отговорността на заложния кредитор, когато същият пристъпва към изпълнение по реда на чл. 37 от ЗОЗ върху имуществото...

Banks

Защо на практика „по-късата“ давност, с която се погасяват вземанията по запис на заповед, всъщност е по-дълга от общата погасителна давност?

Въведение Настоящото кратко изложение има за цел в синтезиран вид да представи доктриналните възгледи и съдебната практика относно погасителната давност на вземанията по запис на заповед. Детайлно ще бъде обърнато...

24-08-2015

Как практиката на ВАС по тълкуване и прилагане на АПК нарушава изискванията на чл. 13 от ЕКПЧ?

Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ) е подписана през 1950 г. и представлява международен договор за защита на човешките права и на основните свободи в...

Translate »