грамада
Портал за юристи
gramada-23-06-15-2

Ползва ли се със сила на пресъдено нещо по отношение на изпълняемото материално право решението на съда по жалба срещу разпределение на съдебен изпълнител?

Съгласно чл. 460 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), ако събраната по изпълнителното дело сума е недостатъчна за удовлетворяване на всички взискатели, съдебният изпълнител извършва разпределение, като най-напред отделя суми за...

силата на пресъдено нещо

НЕЕКВИВАЛЕНТНОСТ НА ПРЕСТАЦИИТЕ, ВОДЕЩА ДО НИЩОЖНОСТ НА СДЕЛКАТА ПОРАДИ ПРОТИВОРЕЧИЕ С ДОБРИТЕ НРАВИ. ПРЕГЛЕД НА ПРАКТИКАТА НА ВКС

1.Встъпителни думи Съгласно чл. 26, ал. 1, предл. последно от ЗЗД, нищожни са договорите, които противоречат на добрите нрави. Обратната страна на тази повелителна норма се съдържа в разпоредбата на...

отговорността-за-чужди-данъчни-задължения

ЗАКОННАТА ЛИХВА И ПОГАСИТЕЛНИЯТ ЕФЕКТ НА ЧАСТИЧНО ПЛАЩАНЕ – ЧЛ. 76, АЛ. 1 ИЛИ ЧЛ. 76, АЛ. 2 ОТ ЗЗД?

Основните функции на Върховния касационен съд (ВКС) и до приемането на действащия Граждански процесуален кодекс (в сила от 01.03.2008 г.), са да следи за точното прилагане на закона и да...

art-31-03-1

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ОБЯВЯВАНЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ДОГОВОР ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПО ИСК НА ПРОДАВАЧА

1.Въведение Предварителният договор е един от институтите на облигационното право с най-широко практическо приложение от приемането на Закона за задълженията и договорите през 1952 г. до днес. Възможността, с която...

gramada-23-06-15

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВЕНАТА ТЕЖЕСТ ПРИ ПРЕДЯВЕН УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК ПО ЧЛ. 422 ОТ ГПК ЗА ВЗЕМАНЕ ПО ЗАПИС НА ЗАПОВЕД – ПРЕГЛЕД НА ПРАКТИКАТА НА ВКС СЛЕД ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4/2013 Г.

Записът на заповед е едно от често използваните правни средства за обезпечение на парични задължения. Ето защо и въпросът за това, как се разпределя доказателствената тежест, когато предмет на претенцията...

art-11.05.2016

За приложението на чл. 301 от Търговския закон по отношение на арбитражното споразумение

Предпоставките за приложението на презумпцията, която е регламентирана в чл. 301 от Търговския закон (ТЗ) и последиците от действието й спрямо установилите се между страните материалноправни отношения, са изследвани нееднократно в теорията и съдебната практика.

Translate »