грамада
Портал за юристи
разпоредбата-чл-21

Приложимост на презумпцията на чл.69 Закона за собствеността при съсобственост – владение и държане на общата вещ само от един от съсобствениците

Тълкувателно решение №1/2012 г. на Общото събрание на Върховния касационен съд /ТР№1/2012 г. на ОСГК на ВКС/ /Критичен коментар/ С ТР№1/2012 г. на ОСГК на ВКС са поставени за разглеждане...

КОМЕНТАР НА ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ №4/2010 Г. НА ОСГК НА ВКС

Нищожен е договорът за замяна между община и физическо лице, по който последното е прехвърлило имот публична общинска собственост. Третото лице, държащо имота, прехвърлен от общината, може да се позове...

За правния интерес при установителния иск за собственост Тълкувателно решение №8/2012 г. на Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд /ОСГТК на ВКС/ Критичен коментар

ТР№8/2012 г. на ОСГТК на ВКС е постановено във връзка с констатирана противоречива съдебна практика по следните въпроси: 1/при какви предпоставки е допустимо предявяване на отрицателен установителен иск за собственост...

ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННА ЛИ Е РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.280, АЛ.2 ГПК В ЧАСТТА Й, КОЯТО ПРЕДВИЖДА ДОПУСКАНЕ НА КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ ПРИ ОЧЕВИДНА НЕПРАВИЛНОСТ НА ОБЖАЛВАНОТО ВЪЗЗИВНО РЕШЕНИЕ?

/По повод искането на състав на ВКС по чл.149, ал.1, т.2 от Конституцията за обявяването й за противоконституционна/ С определение №172/24.04.2018 г. по ч. гр.д.№1371/2018 г. на ВКС, 3 г....

art-29-01-16

ОТНОСНО ИСКАНЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА ДАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪЛКУВАНЕ НА РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.125, АЛ.2 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА

Пленумът на Върховния административен съд/ВАС/ е направил искане по чл.149, ал.1, т.1 от Конституцията на Република България  до Конституционния съд /КС/ за задължително тълкуване на разпоредбата на чл.125, ал.2 от...

Translate »