грамада
Портал за юристи
dokumenti-prestaplenie

Преглед на съдебната практика по чл. 72 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Преглед на съдебната практика по чл. 72 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове Напоследък в медийното пространство имаше широк отзвук върху казусите с така...

Критика на някои изменения в Кодекса на Застраховането, следващи Тълкувателно решение № 1/2016 г. от 21.06.2018 г. по Тълкувателно дело № 1/2016 г. на ОСНГТК на ВКС

Настоящата тема касае въпрос, който, от чисто правен проблем относно правото на обезщетение за неимуществени вреди, се превърна в медиен и политически. Или, с други думи, неграмотният прочит на възприетите...

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА по въпроса за дължимостта на обезщетения за вреди във връзка с обявената с Решение № 13 на КС на РБ – бр. 65 от 2014г. за противоконституционна разпоредба на чл. 35а от ЗЕВИ

Въпросът за правната същност на определяните с различни закони такси за услуги от административен характер за гражданите и бизнеса многократно е бил предмет на задълбочени изследвания. Но така или иначе,...

art-18-03

По някои въпроси, касаещи претендирането на пропуснати ползи от незаконосъобразни действия или бездействия на органите по чл.1 от ЗОДОВ

Въпросът за пропуснатите ползи, свързани с незаконосъобразни действия и бездействия на административни органи, може да се определи както като твърде съществен и от решаващо значение за икономическата  среда в редица...

art-9-5-2016

СЪСТАВОМЕРНОСТ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 290, АЛ.1 ОТ НК НА СВИДЕТЕЛСКИТЕ ПОКАЗАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЧЛ. 587, АЛ.2 ГПК

Поводът да се спра на настоящата тема е необходимостта от изясняване на редица аспекти, свързани с това, кога даването на дадени свидетелски показания пред нотариуса като надлежен орган следва да...

По някои въпроси за наказателноправната репресия за неизпълнение на парично задължение

След като прочетох заглавието на настоящата статия се почувствах странно. Защо ни е цялото изпълнително производство с всичките му институти, защо съществува длъжността на частните и държавни съдебни изпълнители при...

Translate »