грамада
Портал за юристи
Paragraf22Gramada

ПАРАГРАФ 22 ОТ ЗКПО – ЕДНА МЪРТВО РОДЕНА НАДЕЖДА

Ще започна настоящата статия с цитат от книгата „Параграф 22“ на Джоузеф Хелър: „Някои хора се раждат посредствени, други постигат посредственост, на трети посредствеността се налага отвън“. С ДВ, бр....

Има ли право на данъчен кредит инвеститор, които изгражда техническа инфраструктура за своя сметка в чужд имот?

Много често в практиката обектите на техническата инфраструктура се изграждат и подобряват за сметка на инвеститора, а не за сметка на общината и държавата. Последните по силата на договор не...

art-23-06-2

ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННО ЛИ Е ЛИШАВАНЕТО ОТ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА ЛИЦАТА С ПРЕКЪСНАТИ ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА

Съгласно чл. 52, ал. 1 от Конституцията на Република България „гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ, и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия...

договори-за-кредит

Изменения и допълнения на ЗДДС, обнародвани в ДВ, бр. 60 от 02.08.2016. Противоречие с принципа на данъчния неутралитет и на оправданите правни очаквания установени в директива 2006/112от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност

  I.Обезпечение, административно-наказателни разпоредби и данъчно задължени лица. Изключения от механизма за предоставяне на обезпечение при търговия с течни горива В Държавен вестник бр. 60 от 02.08.2016 е обнародван закона...

art-9-5-2016

КРИТИКА НА ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 12.03.2016 на ОСНК на ВКС. НЕДОПУСТИМОСТ НА ГРАЖДАНСКИ ИСК В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

I.Увод 1.1. Тълкувателно решение № 4 от 12.03.2016 на ОСНК. На 12.03.2016 Общото събрание на Наказателна колегия на Върховния касационен съд по тълкувателно дело № 4 от 2015, реши: „1....

7-08-2015

ПРОЦЕСУАЛНО ЛЕГИТИМИРАНО ЛИ Е ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО ДА ОБЖАЛВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА НАЛАГАНЕ НА ЗАПОР ВЪРХУ БАНКОВА СМЕТКА ИЛИ ЗАПОР ВЪРХУ ВЗЕМАНЕ НА ТРЕТО ЛИЦЕ ЗА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИК В НЕГО? ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ.

1.Приложение на решение № 788 на Министерски съвет от 28.11.2014 г. за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори /обнародвано в ДВ, бр. 100 от 5.12.2014 г., в сила от...

Translate »