грамада
Портал за юристи
режим-лихва-застраховка-гражданска-отговорност

Вписване на молба по чл. 303 ГПК за отмяна на влязло в сила съдебно решение и отбелязване на съдебното решение по нея

Резюме: В статията се прави опит да се предложат отговори на някои въпроси, засягащи правния режим на вписванията по вещното право. Те се отнасят до частната хипотеза на вписване на...

изпълнение

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОБЯВЯВАНЕ НА ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ НА КРЕДИТ ЧРЕЗ СЪОБЩЕНИЕ, ИЗПРАТЕНО ЧРЕЗ КУРИЕР

Настоящата статия представя съдържанието на новото Решение № 101 от 19.08.2019 г. по търг. дело № 439/2017 г., II т.о. на ВКС, постановено от съдиите Татяна Върбанова, Боян Балевски и...

ВПИСВАНЕ НА АПОРТ НА ВЕЩНО ПРАВО ВЪРХУ ИМОТ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

При търговските дружества вписването в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ има значение за момента на прехвърлянето на вещни права, когато вносителят е действителният носител на вещното право – арг....

СК-медицинска-помощ

ВЪПРОСИ ОТНОСНО ВПИСВАНИЯТА И ПРЕДМЕТА НА АПОРТА НА ВЕЩНО ПРАВО ВЪРХУ ИМОТ В ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

  Увод Един от най-важните въпроси от практическа гледна точка при изършване на апорт на вещно право върху имот е кои вещни права могат да са годен предмет на апорт...

10-6-2016

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА СКИЦА ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА ПРИ ВПИСВАНЕ НА ВЪЗБРАНА

Увод В статията анализирам някои особености на разпоредбите на Правилника за вписванията (ПВ) и Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) относно вписването на възбрана върху имот. Целта на изложението...

10-6-2016

ОТНОСНО НОРМАТА НА ЧЛ. 24, АЛ. 4 ОТ СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС

1.При разпореждане с имот (най-често това разпореждане е договор с вещен ефект), който е в режим на съпружеска имуществена общност (СИО), тоест бездялова съсобственост, се изисква кумулативното наличие на две...

Translate »