грамада
Портал за юристи

Актуални проблеми на заповедното производство [1]

  1. Въведение Предмет на следващото изложение са някои актуални проблеми, които възникват в рамките на заповедното производство след изменението в ГПК в ДВ, бр. 86 от 2017 г. и...

dokumenti-prestaplenie

Правото на отказ от договора при даден задатък [1]

Въведение Задатъкът е сделка, по силата на която едно лице – капародател, дава на друго лице – капароприемател, вещ или сума пари, чрез които страните потвърждават, че са сключили сделка...

art-244

По въпроса за приложимата давност за вземанията на лизингодателя срещу лизингополучателя по договор за финансов лизинг[1]

Въведение Договорът за финансов лизинг представлява консенсуален, двустранен, възмезден, комутативен и неформален договор, като при неговото сключване се пораждат правните последици, към които са насочени насрещните волеизявления на страните –...

недобросъвестно владение

Кратка бележка върху възможността за предявяване на иск по сметки между бивши съпрузи за имот, закупен с банков кредит, заплатен изцяло от единия съпруг, ако в първа фаза на делбата е отхвърлен иск за установяване на трансформация

1. Въведение Въпросът за това дали могат да бъдат посочени изчерпателно всички източници на облигационни отношения със сигурност може да породи множество дискусии. Вероятно отговорът ще бъде пресечната точка между...

изпълнение

Доказателствена тежест и доказване при оспорване на саморъчно завещание*

1. Въведение Предмет на следващото изложение е проблемът за това на кого трябва да бъде възложена доказателствената тежест при оспорването автентичността на саморъчно (олографно) завещание. Въпросът има важно практическо значение,...

art

Кратки бележки върху новото основание за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417, т. 8 ГПК

1. Въведение С изменение на ГПК, обнародвано в ДВ бр. 122/2017 г. разпоредбата на чл. 417 ГПК беше променена, като беше създадена разпоредбата на чл. 417, т. 8 ГПК (нова...

Translate »