грамада
Портал за юристи
29-07-2015

ЗА РЕАЛНОТО ПРЕДАВАНЕ (ПРЕДОСТАВЯНЕ), ВЛАДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАЛОГ С ПРЕДМЕТ RES INCORPORALES

В българската правна доктрина няма единно схващане по отношение на реалното предаване при договор за залог, който има за предмет вземания или права, както и последващото осъществяване на държане, владение и контрол върху обезпечението.

длъжника

ВЛАДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ ФИНАНСОВИТЕ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ – ЗАКОНОДАТЕЛСТВА И СЪДЕБНА ПРАКТИКА НА ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС

1.    Съдебната практика на Обединеното кралство Проблемът с осъществяването на владение и контрол върху предоставено обезпечение с договор за залог по реда на ЗДФО е дискутиран в контекста на съдебна...

31-08-2015

ЗА ПОНЯТИЯТА „ВЛАДЕНИЕ” И „КОНТРОЛ” ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ЗДФО И ЧЛ. 2 (2) ДИРЕКТИВА 2002/47/ЕО

С § 14 от Законът за изменение и допълнение на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати колективно инвестиране[1] бе внесено изменение в чл. 5 и чл. 6 в Закона...

28-07-2015

ВЛАДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ ФИНАНСОВИТЕ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ – ЗАКОНОДАТЕЛСТВА И СЪДЕБНА ПРАКТИКА НА ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС

1. Съдебната практика на Обединеното кралство Проблемът с осъществяването на владение и контрол върху предоставено обезпечение с договор за залог по реда на ЗДФО е дискутиран в контекста на съдебна...

Translate »