art-249

Каква е процедурата по придобиване на разрешение за работа и пребиваване тип „синя карта на Европейския съюз“?
Какви стъпки следва бъдат предприети от страна на работодателя и работника, респ. служителя и какви са законовите изисквания, които следва да бъдат изпълнени?

Уредбата досежно трудовата заетост на чужденци на ниво европейско право се съдържа в Директива 2014/36/ЕС на ЕП и Съвета от 26.02.2014 година относно условията за влизане и престой на граждани на трети държави с цел заетост като сезонни работници и Директива 2014/66/ЕС на ЕП и Съвета от 15.05.2014 година относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешно-корпоративен трансфер.
На национално ниво най-важните нормативни актове, свързани с издаването на разрешение за работа и пребиваване тип „Синя карта на Европейския съюз“, са Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) и Правилникът за прилагане на закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ППЗТМТМ).
С въвеждането на процедура по придобиване на разрешение за работа и пребиваване тип „Синя карта на Европейския съюз“ се предоставя достъп до българския пазар на труда на висококвалифицирани кадри, граждани от трети държави, сключили трудов договор или обвързващо предложение за работа. Съгласно Допълнителните разпоредби за Закона за насърчаване на заетостта – и по- точно т. 27 а), „висококвалифицирана заетост“ е наемане на работа на лице, което притежава необходимата за съответната работа компетентност – придобито висше образование, което се удостоверява с диплома, удостоверение или друг документ, издаден от компетентен орган, след обучение с продължителност, не по-малка от три години, проведено от образователна институция, призната като висше училище от съответната държава.
Процедурата е продължителна и обхваща кандидатстване и получаване на разрешение за упражняване на висококвалифицирана трудова заетост от Изпълнителния директор на Агенция по заетостта и разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“ от Министерство на външните работи.

1. Разрешение за упражняване на висококвалифицирана заетост

Съгласно Чл. 17 от ЗТМТМ разрешението за пребиваване и работа тип „Синя карта на Европейския съюз“ се издава от Министерството на вътрешните работи съгласно чл. 33к, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България и съдържа предоставеното от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта решение за достъп до пазара на труда.
Решението за достъп до пазара на труда се предоставя в 15-дневен срок от подаване на заявлението съобразно състоянието, развитието и обществените интереси на българския пазар на труда след проведено от работодателя предварително проучване на пазара на труда, когато:
• за длъжността не се изисква българско гражданство;
• предлаганите условия на труд и заплащане не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд;
• гражданинът на трета държава притежава специализирани знания, умения и професионален опит, необходими за съответната длъжност;
• работникът – гражданин на трета държава, притежава необходимата за съответната работа компетентност – придобито висше образование, което се удостоверява с диплома, удостоверение или друг документ, издаден от компетентен орган, след обучение с продължителност не по-малка от три години, проведено от образователна институция, призната като висше училище от съответната държава;
• брутната работна заплата, посочена в трудовия договор на работника – гражданин на трета държава, е най-малко 1,5 пъти по-висока от средната работна заплата в Република България съгласно наличните данни за последните 12 месеца преди сключването на трудовия договор.
Решението за достъп до пазара на труда се предоставя за срока на трудовия договор, който трябва да бъде не по-малък от 12 месеца.

Съгласно чл. 15 от ППЗТМТМ за предоставяне на разрешението за пребиваване и работа тип „Синя карта на Европейския съюз“ работодателят подава в Агенцията по заетостта:
1. заявление по образец съгласно приложение № 2;
2. документите по чл. 2, ал. 1, т. 2 – 5 и 7 – 11 от ППЗТМТМ, а именно:
• обосновка на искането във връзка с проведения пазарен тест – съгласно чл. 4 от ППЗТМТМ работодателят извършва предварителното проучване на пазара на труда (т.нар. пазарен тест) в национални и местни средства за масово осведомяване, включително в дирекция „Бюро по труда“ по месторабота на работника – гражданин на трета държава. Продължителността на проучването по ал. 1 не може да е по-малка от 15 дни и по-голяма от 3 месеца. При обявяване на свободно работно място работодателят представя информация относно изискванията за заемане на длъжността и възнаграждението и другите социални придобивки. Резултатите от проведеното предварително проучване на пазара на труда се използват от Агенцията по заетостта за установяване на обективната невъзможност на работодателя да наеме на свободното работно място по трудово правоотношение български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
• копие от документа за регистрация или ЕИК (единен идентификационен код) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР),
• документи за образование, специалност, правоспособност, професионална квалификация и опит на работника – гражданин на трета държава, легализирани по съответния ред, придружени със заверен превод на български език и съответстващи на изискванията за заемане на длъжността; с оглед на това, че следва да бъдат представени пред компетентните органи диплома за завършено висше образование и академична справка, Ви обръщаме внимание на това, че следва да бъдат предприети и действия във връзка с по признаването на висше образование (която процедура е с минимална продължителност 2 месеца), придобито в чужда държава, съгласно Закона за висшето образование пред Министерство на образованието и културата;
• справка-декларация за работещите във фирмата работници – граждани на трети държави, наети по трудов договор, с посочени имена по паспорт, дата на раждане, гражданство, основание и срок за пребиваване;
• декларация на работодателя, че са спазени условията на чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗТМТМ;
• други документи, които се изискват съгласно българското законодателство за заемане на посочената от работодателя длъжност, когато такива са необходими;
• заверено от работодателя копие на срочен трудов договор, сключен по условията на българското законодателство, за длъжност с код по Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), подписан от страните и влизащ в сила от датата на издаване на документа за пребиваване на работника – гражданин на трета държава, и копие от длъжностната характеристика, когато е неразделна част от договора;
• документ, че са изпълнени условията за упражняване на професия, включена в Списъка на регулираните професии в Република България – само в случай, че е регулирана професия;
• копие от страницата на документа за задгранично пътуване със снимката и личните данни на работника – гражданин на трета държава.

За продължаване на решението работодателят подава в Агенцията по заетостта заявление по образец съгласно приложение № 2 с изискуемите от закона документи, не по-късно от 15 дни преди изтичането на валидността на Синята карта на ЕС и при спазване на изискванията за първоначалното издаване.
Съгласно чл. 20 от ЗТМТМ през първите две години на висококвалифицирана заетост притежателят на Синя карта на Европейския съюз може да упражнява дейности, отговарящи на условията, при които му е издадена Синята карта на Европейския съюз, само на територията на Република България. В рамките на този срок притежателят на Синя карта на Европейския съюз може да смени работодателя си само след получаване на писмено решение от Агенцията по заетостта при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.

2. Синя карта на ЕС

След предоставянето на решение от Изпълнителния директор на Агенция по заетостта в рамките на единна процедура за кандидатстване се издава разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“ от Министерство на външните работи.
За издаване на разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“ чужденецът следва лично да подаде не по- късно от 7 дни преди изтичане на срока за пребиваване на територията на страната в дирекция „Миграция“ или териториалните й звена заявление по образец (съгласно Приложение № 3), към който да приложи редовен документ за задгранично пътуване със страниците на снимката, лични данни, виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ (в случай на необходимост) и печат на последното влизане в страната, медицинска застраховка, валидна на територията на страната, което служи като доказателство, че чужденецът е здравно осигурен в съответствие с българското законодателство. Агенция по заетостта предоставя по служебен път решението за упражняване на висококвалифицирана заетост на дирекция „Миграция“.
В 7-дневен срок, считано от деня на подаването му, заявлението следва да бъде разгледано и решено. В случай, че са спазени всички законоустановени изисквания, на чужденеца, комуто е предоставено право на пребиваване и работа за целите на висококвалифицираната трудова заетост се издава разрешение за пребиваване тип „Синя карта на ЕС“.
„Синя карта на ЕС“ се издава за срок до 1 година, като съществува възможност за подновяване, доколкото условията за издаването й са все още налице.

 

Автор: Женя Димитрова


star