gramada

На 02.06.2015 год. Грамада организира кръгла маса с две водещи теми:

1. “Инвестиции в България, съдебна система, предвидимост, бъдеще”

2. „Промените в закона за потребителския кредит. Съдебна практика.“

Поканени бяха сподвижници на Грамада, в лицето на авторите, публикуващи в сайта, както и действащи адвокати, магистрати, университетски  преподаватели, журналисти от – Медиапуул и Правен свят, дипломат от Икономическия отдел към Посолството на Германия в България. Целта на събитието беше да се представят данни и обобщения, които не са общодостъпни, и които да провокират към спонтанна дискусия по двете основни теми юристи с различен професионален статус. 
Изнесеният доклад от председателя на Германо-българската индустриално търговска камара – д-р Митко Василев, онагледяващ резултатите от анкета сред членовете на камарата, разкрива единодушната, тревожна оценка на германските инвеститори в България – сред тях нито един доволен от правната сигурност в страната. Германските инвестиции в България са с минусов знак от 275 млн. Евро. Общият темп на понижение на преките чуждестранни инвестиции от 2007 до 2014 год. е девет пъти, с отрицателен знак.
Факти без аналог и разумно обяснение.
Сред причините за свиващата се инвестиционна среда участниците откроиха най-вече правната непредвидимост. В диаграмата, онагледяваща впечатленията на немските инвеститори от правната сигурнот у нас, няма нито един процент „доволни”. Последните две колонки от графиката, които видимо и стойностно са най-пълни, изобразяват впечатленията на две групи инвеститори – „по-скоро недоволни” и „крайно недоволни”. Лекторът сподели за първи път публично и препоръчаните от членовете на Камарата незабавни мерки по отношение на слабата правна система у нас – като под слаба се визира слабост в прилагането на закона. Като реакция на бавното, незадоволително, непредвидимо и изненадващо правосъдие, Камарата е в процес на учредяване на арбитраж, като очакванията са всички членове (сред които и най-големите немски инвеститори) да не прибягват до българския съд при разрешаване на споровете, възникващи в процеса на стопанската им дейност. Подобна тенденция, ако се мултиплицира и при останалите камари, би превърнала българската правосъдна система само в местна – чрез съзнателното й изолиране от чуждестранното участие в търговския оборот.
Преодоляване и отключване на разкъсаната връзка спор – страни – съд е повече от наложително и необходимо, защото правната сигурност предполага общуване, откритост, дължимо и уважително обсъждане на всеки въпрос, поставен пред съда. 
По втората тема от разговора, докладчикът – съдия Красимир Машев  обстойно коментира промените в Закона за потребителския кредит, обилно онагледени със съдебни решения. Оказа се, че наложените в закона наскорошни промени в посока на защита на правата на кредитополучателите, в съответствие с директивата на ЕС, са провокирани и предизвикани дори от развивалата се в последните години съдебна практика, като съдът, даже и при действието на старите редакции на закона, е извеждал мотивите си за недопускане на неравнопоставени клаузи в договорите от общите принципи на гражданското право у нас, от решенията на СЕС и директивата на ЕС. Представените многобройни съдебни решения от съдия Машев предизвикаха оживен, ангажиран и продължителен разговор сред участниците в събитието.
Въпреки разнопосочните ракурси на коментарите по отделните съдебни решения, се стигна до консолидираното становище, че в преобладаващата си част магистратите от първа и въззивна инстанция при произнасянето си по такива  спорове са предоставили задълбочени и житейски оправдани мотиви, които постепенно са променили нагласата и убежденията на съдебните състави по възникващите от договорите за потребителски кредит правни спорове.
Събитието предизвика интереса на журналистите от Правен свят и отразяването на проекта Грамада в електронното издание на правното списание от  05.06.2015 г. 


star