26-05-2015-2ст

С ДВ, бр. 40 от 13 май 2014г. се обнародваха множество промени в Закона за обществените поръчки, които засягат както уредбата на процедурите в него, така и правилата на глава 8 „а”, по реда на които се провежда публичната покана. Промените в тези правила допринасят за спазване в по – голяма степен на принципите на закона, а именно публичност и прозрачност, които при прилагане на предишната уредба, биваха многократно нарушавани.

Основание за провеждане на публична покана

Основанието за провеждане на публична покана и след приемане на последния закон за изменение и допълнение на Закона за общетсвените поръчки, остава непроменено. В чл.14, ал.4 от ЗОП законодателят лимитативно е очертал стойностните прагове, при който се провежда публична покана, а именно: за строителство – от 60 000 лв.до 246 000 лв., когато поръчката е с място на изпълнение Република България и от 670 000 лв. до 1 650 000 лв, когато мястото на изпълнението е извън пределите на страната.  За доставки и услуги стойностните прагове са значително по – ниски: от 20 000 лв. до 60 000 лв, когато поръчката е с място на изпълнение Република България и от 66 000 лв. до 132 000 лв., когато поръчката е с място на изпълнение извън пределите на страната.  При определяне на стойностните прагове и избор на процедура по ЗОП, съответно публична покана, възложителят винаги взима предвид прогнозната стойност, която стойност винаги се изчислява без данък добавена стойност.

Основание за непровеждане на публична покана

Възложителите не провеждат публична покана, тогава когато:

  1. са налице основанията за провеждане на процедурите по закона;
  2. в предмета на обществената поръчка е включен един или повече обекти от посочените в чл.3, ал.2 от ЗОП, чийто стойност е под 4 000 000 лв. за строителство, а за доставки, услуги и конкурс за проект – под 400 000 лв.
  3. когато стойностните прагове на поръчки с обекти по чл.3, ал.1 за стороителство са: под 60 000 лв, когато мястото на изпълнението на поръчката е Република България и под 670 000 лв., когато мястото на изпълнението на поръчката е в страната; за доставки и услуги са: под 20 000 лв., когато мястото на изпълнението на поръчката е Република България и под 66 000 лв., когато мястото на изпълнение е извън страната. За конкурс за проект не се провежда процедура, тогава когато прогнозната стойност е под 66 000 лв.

Чл.14, ал.4 от ЗОП предвижда една правна възможност за възложителите, дори и тогава когато прогнозната стойност на поръчката е под минималните прагове да проведат публична покана или открита процедура. Законодателят е толерирал подобно дейстие, тъй като прозрачното разходване на публични средства, дори и когато те са в малък размер, следва да бъде приоритетно за всеки един разпоредител с държавен бюджет.

Покана:
По реда на глава 8 „а” от ЗОП възложителите събират своите оферти чрез обявяване на публична покана. Нейното съдържание е съставено от изчерпателно изброени риквизити, които възложителите са задължени да попълнят в специално създадена за целта форма от Изпълнителия директор на Агенцията по обществените поръчки. Всеки един реквизит трябва да присъства в поканата, тъй като от това зависи валидирането на електронната форма, което означава нейното правилно попълване и съответно позволява преминаване към по-нататъшни стъпки в провеждането на обществената поръчка.
Със ЗИДЗОП, обнародван в ДВ, бр. 40 от 13 май 2014 година, реквизитите на публичната покана се увеличиха, като към нея задължително се прилагат техически спецификации и проект на договор. Такова задължение в уредбата преди изменението не съществуваше. Необходимо е още възложителите да посочат дата, място и час на отваряне на офертите. Това е едно от най-съществените изменения в тази глава от ЗОП и е необходимо тъй като разглеждането на офертите се извършва публично, като на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване, както и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.
С поканата не могат да се определят изисквания към финснсовото и икономическото състояние на участниците. Поставянето на подобни изисквания, дори при прилагане на открита процедура, е ограничено от законодателя. При открита процедура подобни изисквания могат да се възложат само, когато за изпълнението на поръчката е необходим финансов ресурс за осигуряването на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки, и други. Дори в този случай ресурсът, който следва да докаже участника е наличието на 50 на сто от прогнозната стойност на поръчката. След като в процедурите в ЗОП, които са по – сложни, обемни и прозрачни от публичната покана има такова ограничение, нелогично е подобно правило изобщо да съществува в правилата на глава осем „а”.  В допълнение, бъдещият изпълнител по една публична покана, ще доставя стоки, ще извършва услуги или строителство, което няма да бъде на голяма стойност, което автоматично означава, че не е нужно да доказва каквато и да е финансова стабилност, която да служи като доказателство, че е обещаващ договорен партньор.
За да се гарантира по – голяма публичност и прозрачност, възложителят публикува поканата в един и същи ден както на Портала за обществени поръчки, така и в профила на купувача.  В чл.9а, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки, изм. и доп. с ДВ, бр. 104от 16.12.2014г., в сила от 16.12.2014г. изрично е постановено, че публичната покана се публикува на Портала на обществените поръчки от упълномощен потребител чрез директно въвеждане с използване на специализиран софтуер, предоставен от агенцията. Всяка покана задължително получава уникален код (ID) и съдържа профила на купувача, в който може да бъде намерена. В поканата публикувана на профила на купувача пък от друга страна задължително се посочва уникалният код, под който тя е публикувана на портана за обществените поръчки.

Оттегляне на поканата:

Както и преди промяната в ЗОП, така и сега първоначално обявените условия възложителят може да промени чрез оттеглянето и. Дори и техническата грешка, която е важна сама по себе си и може да бъде със сериозни последици, например грешен адрес за входиране на оферти, може да се отстрани единствено и само чрез оттегляне на поканата и публикуване на нова. В сайта на Агенцията за обществени поръчки чрез помощта на заснет видеоклип с последователни стъпки е описано какво следва да се направи. Други две основания за оттегляне на публичната покана са посочени в чл.9а, ал.5 от Правилника за прилагане на закона за обществени поръчки, изм. и доп., бр. 104 от 16.12.2014 г., в сила от 16.12.2014 г., а именно: 1.срокът за разяснения по чл.101б, ал.6 от ЗОП не е спазен или необходимостта от възлагане на поръчката отпадне.

Срок за подаване на оферти и достъп до поканата

В ЗОП, преди последните изменения от юни, 2014г. се предвиждаше, че срокът за публичен достъп до публичната покана (времето, през което ще бъде достъпна) не може да бъде по – кратък от 7 (седем) дни, като срокът започваше да тече от деня, който следваше публикуването в портала за обществените поръчки. Срокът за получаване на офертите от своя страна не можеше да бъде по – дълъг от срока, който е предвиден за публичния достъп на потенциалните участници, а именно 7 (седем) дни. Двата императивни срока започваха да текат едноверемнно, от деня следващ публикуването на портала.
В действащия ЗОП възложителят трябва отново да спази изискването срокът за подаване на офертите да бъде 7 дни, но 7 работни дни, което означава, че законодателят е предвидил един по – голям интервал от време за представяне на оферти, което е резонно с оглед на факта, че вече в публичната покана задължително се съдържа техническа спецификация и проект на договор, което обуславя нейната по – голяма обемност. Това от своя страна задължително кореспондира с по – големият срок, които бъдещите участници трябва да получат, за да се запознаят с условита на възложителя и да изготвят офертите си. Седемдневният срок започва да тече от деня, който следва деня на публикуването на поканата в профила на купувача. В сегашната редакция на ЗОП законодателят не е предвидил каквъв да бъде срока за публичен достъп до поканата, това се уреди едва с по – късното приемане на Павилника за прилагане на ЗОП, в който се предвижда, че на портала за обществени поръчки се осигурява публичен достъп до поканата за срока, определен от възложителя за получаване на оферти  по чл.101б, ал.1, т.5 от ЗОП. Тази разпоредба се тълкува във връзка с чл.101б, ал.4, а именно 7 работни дни.
При определяне срока на достъп до публичната покана и срокът за подаване на офертите възложителят е необходимо да спази законовия минимум, по настояще му не по – малко от 7 (седем) работни дни, но е необходимо да направи още и преценка колко сложен е предмета на поръчката, прогнозната стойност и да прецени дали не е необходимо да се определи, срок който да надвишава минимума. В противен случай би могло да се стигне до положението, в което бъдещите участници да не могат да изготвят своите оферти, да не се входира нито една такава, съответно ще се обуслови нужда от повторно обявяване на такава, което е свързано с време и ресурс.

Разяснения по условията на обществената поръчка:

Това е един нов момент в уредбата на публичната покана. До влизане в сила на ЗИДЗОП (споменат и по – горе) участниците в обществената порчка нямаха възможност да отправят каквито и да било запитвания до възложителя, свързани с неяснота в поканата или документацията, там където беше съставена такава. Такава възможност не съществуваше, а това от своя страна довеждаше до порочна практика, тъй като пред възложителите съществуваше възможността за манипулация на процедурата и тълкуване на критериите, по начин които е изгоден за тях. За радост, с новите изменения това се промени. Всеки един участник разполага със законовата възможност чрез „писмено  искане” да отправи запитване относно неясноти в условията на поръчката, спазвайки посочения императивен срок, а именно три дни , преди изтичане на срока за получаване на офертите. Възложителят е задължен да публикува отговора най-късно на следващия ден на профила на купувача, като тук той няма задължение да го изпраща на всеки един участник поотделно. Задължително следва да се спази срокът за публикуване на разяснението в профила на купувача, тъй като в противен случай би било налице основанието за оттеглянето на публичната покана и публикуване на нова такава, както стана ясно по-горе в изложението.

Входиране на офертата

Лицата, подготвили оферта е необходимо да я входират в определения от възложителя срок, като те получават входящ номер, удостоверяващ участието им. С настъпването на този юридически факт придобиват качеството си на участници в обществената поръчка. Обобщено – участник е физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което е представило оферта или проект.
Офертата на участниците следва да съдържа точно определени от законодателя минимални реквизити, които изчерпателно са посочени в ч.101в от ЗОП, а именно: данни за лицето, което прави предложение, техническо предложение, ценово предложение, срок на валидност на офертата. В предишната редакция на закона техническото предложение беше заместено от предложение за изпълнение на изискванията. Практически разликата не е съществена, но такава промяна беше наложителна за по голяма яснота, с оглед на факта, че щом възложителя задължително представя техническа спецификация, участникът следва да изготви от своя страна и техническо предложение.
Офертата се входира в запечатан непрозрачен плик. Неправило е възложителите да изискват обособяване на три отделни плика вътре в него, така както законът е разпоредил при откритата процедура, тъй като това би затруднило участниците, а целта  на правилата на глава 8 „а” е те да бъдат по – леки от тези на откритата процедура. В допълнение към това се губи и логиката на обосояването на три отделни плика, дори и сега когато е налице публично отваряне на офертите. Това е така, тъй като публичното заседание е само едно, а не две както при откритата процедура и всички документи, включително и ценовата оферта, се отварят по време на него. В този ред на мисли, подобно действие на възложителя не би следвало да се толерира.
Не на последно място, офертата следва да бъде подадена в срока определен от възложителя, в противен случай тя изобщо не би следвало да бъде приета за входиране.

Лицата, които разглеждат входираните оферти

Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от комисия, която преди промените в ЗОП се състоеше от „длъжностни лица”, опредлени от възложителя. Тези длъжностни лица, не бяха конкретизирани с какво образование или квалификация следва да бъдат, но тълкуването на закона водеше до извода, че те трябва да имат познания и опит по отношение на предмета на поръчката. Не беше определен и минималният им брой, но след като става въпрос за комисия, т.е. колективен орган, следваше членовете да бъдат най-малко двама, като не се изискваше един от тях да бъде юрист по образование, както при откритата процедура.
В действащата разпоредба на ЗОП „длъжностни лица” бе премахнато, като законодателят предвиди комисията да включва най-малко едно лице, притежаващо професионална компетентност, като понятието „професионална компетентност” е определно в разпоредбите на пар.1, т. 22а от Допълнителните разпоредби . „Професионална компетентност” представлява наличие на занания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определна длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения, като все още няма изискване за включване на юрист в комисията.

Отваряне на постъпилите оферти и класиране на участниците

Разпоредбата на чл.101г, ал.3 от ЗОП, уреждаща отварянето на офертите препраща към правилото на чл.68, ал.3 от ЗОП (открита процедура). Отварянето на офертите с ЗИЗДЗОП, в сила от 01.07.2014г. е публично и всеки един участик или упълномощен негов представител може да участва на заседанието, с цел предотвратяване манипулирането на обществената поръчка. На това заседание се отварят всички документи, преставени с офертата, включително и ценовата оферта, като комисията след като прегледа документите по първоначално обявената в поканата методика за оценка, съставя протокол и го предоставя за утвърждаване от възложителя.
Много от възложителите преди последните промени в ЗОП, уведомяваха участниците за класирането им, без да се предоставя на разоложение протокола, включващ обстоятелствата, изясняващи класирането. Тази порочна практика е преустановена с последните изменения, тъй като протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, като в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.

Сключване на договор за обществена поръчка

И преди и след промените в ЗОП, договорът за обществена поръчка се сключва в писмена форма с класирания на първо място изпълнител. Тъй като процедурата по обжалване е неприложима към глава 8 „а” от ЗОП, не е необходимо да се изчаква 10 дневен срок за обжалване преди сключването му, така както е при откритата процедура. При подписването, изпълнителят трябва единствено да предтави доказателства за спазването на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, а именно свидетелства за съдимост, и декларации за обстоятелствата по чл.47. ал.5 от ЗОП. Договорът и допълнителните споразумения към него се публикуват в профила на купувача.

С ЗИДЗОП, в сила от 01.07.2014г. се въведоха множество промени в условията и реда за провеждане на обществена поръчка по реда на глава 8 „а”, които допринасят в по – голяма степен постигане целта на закона, а именно прозрачно разходване на публични средтва. Възможността за поставяне на запитвания по отношение на условията в обществената поръчка, публичността на заседанието, публикуването на протокола и договора за обществена поръчка е една малка крачка към премахване на злоупотербите от възложителите. Независимо от този факт, липсата на способ за защита на законните права и интереси от страна на участницте, а именно подаване на жалба пред КЗК, я прави все още поле за заобикаляне на закона и извършване на злоупотреби…

 

Автор: Дияна Димитрова


star